Публична академична лекция

На 24.06.2016 г. от 10: 00 часа в Институт по царевицата – Кнежа, доц. Наталия Петровска от отдел „Генетика, селекция и семепроизводство”   ще изнесе публична академична лекция на тема:  „Синтетични популации  – ценен изходен материал за селекция при царевицата”

ОБЯВИ "Държавен вестник"

  дата на публикуване: 25.04.2016   Институтът по царевицата – Кнежа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи в деловодството на Института по царевицата, тел. 091327163. Обявата е...

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ : 

Създаване на нови хибриди царевица с висок потенциал за добив и качество, от всички групи на зрялост и направления на използване.

Провеждане на комплексни научни изследвания в областта на генетиката, биотехнологиите, селекцията и семепроизводството, физиологията и биохимията.

Разработване на нови агротехнически параметри, елементи и технологии за производство на царевица за зърно, семена и силаж в условията на екологично и устойчиво земеделие.

Разработване на високоефективни и екологосъобразни системи за растителна защита. Използване на агротехнически и биологически средства за опазване на околната среда.

 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНСТИТУТА ПО ЦАРЕВИЦАТА ПРЕДЛАГА:

Предбазови, базови и сертифицирани семена от царевица;

Сертифицирани семена от основните полски култури – пшеница и ечемик;

Научно обосновани програми за подобряване производството на царевица за зърно, семена, силаж и неговото научно обслужване;

Обучение на кадри (докторантури) в областта на селекцията и семепроизводството на царевицата.

Лекционна, консултантска дейност и лабораторно обслужване.

Познавате ли нашите хибриди?