Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Млади и талантливи: новите надежди в аграрната наука в Институт по царевицата - Кнежа

20-09-2023 Hits:27 Новини

Млади и талантливи: новите надежди в аграрната наука в Институт по царевицата - Кнежа

Те са млади, току що завършили, но с желание и хъс започват работа като научни работници в Институт по царевицата - Кнежа.      Борислава Бачийска завършва Лесотехнически университет в София със специалност „Агрономство“, както и магистърска степен „Селекция и семепроизводство на културните растения“. Тя се занимава с цитоплазмена мъжка стерилност при царевица. „ Целта е премахване на ръчния труд, спестяване на ръчното обезметляване на царевицата, тъй като метлицата не цъфти. Това е един от начините в института да се справим с недостига на кадри, които да работят в 40-градусови температури. Работата не е лесна. За съжаление младите хора в сектора не са много,...

Read more

Есенна кампания 2023

18-09-2023 Hits:30 Новини Super User

Есенна кампания 2023

                                                                                                                       ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА – КНЕЖА П Р Е Д Л А Г А НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ сертифицирани семена С2 пшеница сорт АВЕНЮ и ПИБРАК. Семената са заготвени и обеззаразени с фунгицид. тел. за контакти: 0887251160                          ...

Read more

Доц. д-р В. Вълкова: Семепроизводство на царевица - българският опит в Институт по царевицата – Кнежа.

09-08-2023 Hits:21 Новини Super User

Доц. д-р В. Вълкова: Семепроизводство на царевица - българският опит в Институт по царевицата – Кнежа.

“Няколко са стъпките в семепроизводството. Тази дейност изисква дълги години труд, Най-надежден е методът на възстановяване на фертилността. За да бъдат произведени по този начин хибридите се отделя много труд. Учените започват процес на привеждане на майките на стерилна основа, което отнема 6 до 8 години.  В Института воденето на селекция на царевица протича по класически методи. За създаването на един хибрид царевица са необходими около 15 години. За добър добив най-важна е селекцията. Повече от 80% от успеха се дължи на генетиката,останалата част от задачата изпълняват агротехниката и грижата към растенията с мероприятията отглеждане, поливане, торене и други.“ Споделя...

Read more

Докторски програми

02-08-2023 Hits:123 Дейности

Образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ се придобиват само във висши училища и научни организации, получили акредитация за обучение в образователна и научна степен „доктор“ от НАОА, при условията и по реда на Закона за висшето образование. Обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор" се осъществява в редовна, в задочна, в самостоятелна или в дистанционна форма на обучение. Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната - до 4 години. Осъществява се по индивидуален и групов учебен план и завършва със защита на дисертационен труд. Конкурси   Институт по царевицата към...

Конкурси

04-08-2023 Hits:130 За нас

Институт по царевицата - гр. Кнежа към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в професионално направление шифър 6.1. „Растениевъдство“, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ - 1 място, със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска No 30, стая No 102, от 9 до 17 ч.; тел. за контакти: 02/812 7560.      Обявата е публикуване в ДВ, бр. 67/04.08.2023 година.

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ : 

Създаване на нови хибриди царевица с висок потенциал за добив и качество, от всички групи на зрялост и направления на използване.

Провеждане на комплексни научни изследвания в областта на генетиката, биотехнологиите, селекцията и семепроизводството, физиологията и биохимията.

Разработване на нови агротехнически параметри, елементи и технологии за производство на царевица за зърно, семена и силаж в условията на екологично и устойчиво земеделие.

Разработване на високоефективни и екологосъобразни системи за растителна защита. Използване на агротехнически и биологически средства за опазване на околната среда.

 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНСТИТУТА ПО ЦАРЕВИЦАТА ПРЕДЛАГА:

Предбазови, базови и сертифицирани семена от царевица;

Сертифицирани семена от основните полски култури – пшеница и ечемик;

Научно обосновани програми за подобряване производството на царевица за зърно, семена, силаж и неговото научно обслужване;

Обучение на кадри (докторантури) в областта на селекцията и семепроизводството на царевицата.

Лекционна, консултантска дейност и лабораторно обслужване.

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

Каталог нови хибриди царевица 2021/2022

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2025 година