Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В Република Косово изпитват български хибриди царевица

06-11-2023 Hits:70 Новини

В Република Косово изпитват български хибриди царевица

Изпитване на регистрирани хибриди на Институт по царевицата - Кнежа в Прищина, Република Косово. ИЦ- Кнежа и Agrounion Sh.p.k Autostrada Prishtina – Kosovo сключиха споразумение за изпитване на хибриди от 3 групи на зрялост, на територията на Прищина, Косово. Хибридите са Кнежа 435, Кнежа 461, Кнежа 560 и Кнежа 683А. В резултат на това сътрудничество и получените резултати, очакваме част от хибридите ни да бъдат вписани в сортовата листа на Република Косово.                    

Read more

Институт по цаервицата на изложение „Даровете на природата“

06-11-2023 Hits:74 Новини

Институт по цаервицата на изложение „Даровете на природата“

  Институт по царевицата – Кнежа взе участие в празника на Земеделската наука с изложение „Даровете на природата“ при Селскостопанска академия – София. През 2023 българската аграрна наука чества 141 години от създаването й. С решение на Министерски съвет от 31 август 2006, 25 октомври е обявен за „Ден на земеделската наука“. На този ден се връчват присъжданите през годината почетни звания. Празникът се състоя в двора на ССА, като част от него беше изложението „Даровете на природата“, на което институтите, които са част от академията представят постиженията си за годината. ИЦ-Кнежа представи своите 4 новопризнати хибрида.          

Read more

Царевицата има над 1000 приложения, разказ от Институт по царевицата – Кнежа

19-10-2023 Hits:136 Новини

Царевицата има над 1000 приложения, разказ от Институт по царевицата – Кнежа

Царевицата е най-употребяваната зърнена култура за хранителни и индустриални цели. Над 1000 продукта се произвеждат от царевица. Това разказа доц. д-р Георги Йорданов от Институт по царевицата - Кнежа, част от структурата на Селскостопанска академия. Той се занимава с цялостния селекционен процес на царевица за фураж, хранителни и индустриални цели. Царевицата е интересна с това, че освен за фураж, което е основното ѝ приложение, тя се използва и с хранителни цели за хората, както и за индустриална преработка, което включва технология за производство на нишесте и продукти в които е включена царевицата. „Например глюкозо-фруктозният сироп, който замества захарта, се произвежда...

Read more

Докторски програми

02-08-2023 Hits:295 Дейности

Образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ се придобиват само във висши училища и научни организации, получили акредитация за обучение в образователна и научна степен „доктор“ от НАОА, при условията и по реда на Закона за висшето образование. Обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор" се осъществява в редовна, в задочна, в самостоятелна или в дистанционна форма на обучение. Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната - до 4 години. Осъществява се по индивидуален и групов учебен план и завършва със защита на дисертационен труд. Конкурси   Институт по царевицата към...

Конкурси

04-08-2023 Hits:286 За нас

Институт по царевицата - гр. Кнежа към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в професионално направление шифър 6.1. „Растениевъдство“, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ - 1 място, със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска No 30, стая No 102, от 9 до 17 ч.; тел. за контакти: 02/812 7560.      Обявата е публикуване в ДВ, бр. 67/04.08.2023 година.

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ : 

Създаване на нови хибриди царевица с висок потенциал за добив и качество, от всички групи на зрялост и направления на използване.

Провеждане на комплексни научни изследвания в областта на генетиката, биотехнологиите, селекцията и семепроизводството, физиологията и биохимията.

Разработване на нови агротехнически параметри, елементи и технологии за производство на царевица за зърно, семена и силаж в условията на екологично и устойчиво земеделие.

Разработване на високоефективни и екологосъобразни системи за растителна защита. Използване на агротехнически и биологически средства за опазване на околната среда.

 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНСТИТУТА ПО ЦАРЕВИЦАТА ПРЕДЛАГА:

Предбазови, базови и сертифицирани семена от царевица;

Сертифицирани семена от основните полски култури – пшеница и ечемик;

Научно обосновани програми за подобряване производството на царевица за зърно, семена, силаж и неговото научно обслужване;

Обучение на кадри (докторантури) в областта на селекцията и семепроизводството на царевицата.

Лекционна, консултантска дейност и лабораторно обслужване.

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

Каталог нови хибриди царевица 2021/2022

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2025 година