Докторски програми

Образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ се придобиват само във висши училища и научни организации, получили акредитация за обучение в образователна и научна степен „доктор“ от НАОА, при условията и по реда на Закона за висшето образование.

Обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор" се осъществява в редовна, в задочна, в самостоятелна или в дистанционна форма на обучение. Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната - до 4 години.

Осъществява се по индивидуален и групов учебен план и завършва със защита на дисертационен труд.

Конкурси


 

Институт по царевицата към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2023/2024 г. по следните акредитирани докторски програми:

Професионално направление  6.1. Растениевъдство

По научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения – редовна и 1 задочна докторантура за нуждите на отдел „Генетика , селекция и семепроизводство”.

 

Необходими документи: заявление; атобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Документите се подават в ЦА на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9,30 до 16 ч. Тел. за контакти: 028127560.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Такса за кандидатстване – 30 лв.