Статии

Стефан Владимиров Вълчинков

 дата на публикуване: 15.08.2017

Институтът по царевицата – гр. Кнежа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност 04.01.05 „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един със срок 2 месеца от датата на обнародване в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института по царевицата, гр. Кнежа 5835, тел. 09132/71-63 и тел./факс 09132/77-11.

Обявата е обнародвана в Държавен вестник бр. 66 от 15.08.2017 г.