Статии

Конкурси

Институт по царевицата - гр. Кнежа към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в професионално направление шифър 6.1. „Растениевъдство“, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ - 1 място, със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска No 30, стая No 102, от 9 до 17 ч.; тел. за контакти: 02/812 7560.

 

   Обявата е публикуване в ДВ, бр. 67/04.08.2023 година.

Процедури за научна степен

Публикувано на 29.01.2024 г.


КАЛИНА ДИЯНОВА ЦОНЕВА

29.01.2024 - 26.02.2024

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема„Проучване тепмповете на отделяне на влага на самоопрашени линии царевица с цел използването им в селекционни програми“, докторант на самостоятелна подготовка Калина Диянова Цонева по докторска програма “Селекция и семепроизводство на културните растения”, научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление ш. 6. 1 “Растениевъдство“. 


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 26.02.2024 г. от 13.00 часа в заседателната зала на ИЦ-Кнежа.

Автореферат на български език - свали

Автореферат на английски език - свали

 

НАУЧНО ЖУРИ

1. Доц. д-р Валентина Иванова Вълкова - ИЦ-Кнежа - рецензия


2. Проф. дсн Николай Ангелов Ценов - ДЗИ - Генерал Тошево - рецензия

3. Проф. д-р Вилиана Маринова Василева - ИЦ-Кнежа - становище

4. Проф. д-р Дочка Ценова Димова, АУ - Пловдив - становище

5. Проф. дн Дияна Лилова Светлева - АУ - Пловдив - становище

 


 

Публикувано на 23.05.2022 г.


 

ЖЕЛЯЗКО СТЕФАНОВ ВЪЛЧИНКОВ

23.05.2022 - 15.06.2022

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема “Проучване на многогодишни житни треви – пасищен райграс, ежова главица, тръстиковидна и червена власатка с оглед на селекцията”, разработен от редовен докторант Желязко Стефанов Вълчинков по докторска програма “Селекция и семепроизводство на културните растения”, научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление ш. 6. 1 “Растениевъдство“. 


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 15.06.2022 г. от 13.00 часа в заседателната зала на ИЦ-Кнежа.

Автореферат на български език - свали

Автореферат на английски език - свали


НАУЧНО ЖУРИ

1. Проф. д-р Вилиана Маринова Василева, ИФК - Плевен - рецензия

2. Проф. дсн Славка Проданова Лукипудис, ЛТУ - София - рецензия

3. Доц. д-р Наталия Христова Петровска, ИЦ - Кнежа - становище

4. Проф. дсн Николай Ангелов Ценов, Агроном холдинг - Добрич - становище

5. Проф. д-р Дочка Ценова Димова, АУ - Пловдив - становище 

 

Конкурс за заемане на академична длъжност

Публикувана на Понеделник, 16 Септември 2019

  

Процедура за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ".

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност:   “Селекция и семепроизводство на културните растения”

 

Кандидат: гл. ас. д-р Емил Стойчев Василев

 

Научно жури:

1. Проф. дн Дияна Лилова Светлева 

2. Проф. дсн Димитър Христов Павлов 

3. Проф. д-р Боряна Георгиева Чуркова 

4. Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова 

5. Доц. д-р Галина Красимирова Найденова 

6. Доц. д-р Георги Йорданов Георгиев 

7. Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев 

 

Рецензии:

Проф. дсн Димитър Христов Павлов - рецензия

Проф. дн Дияна Лилова Светлева - рецезния

 

Станивща:

Проф. д-р Боряна Георгиева Чуркова - становище

Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев- становище

Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова- становище

Доц. д-р Галина Красимирова Найденова- становище

Доц. д-р Георги Йорданов Георгиев- становище

 

 

Резюмета от научни публикации

Гл. ас. д-р Емил Стойчев Василев - BG

Гл. ас. д-р Емил Стойчев Василев - EN

  

  


 

 

Публикувана на Петък, 24 Ноември 2017

 

Процедура за заемане на академична длъжност "Професор"

научно направление „Растениевъдство“, ш. 6.1

научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“,  ш. 04.01.05,

кандидат: доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков

Рецензии:

проф. дн Николай Ангелов Ценов - рецензия
проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия
доц. д-р Георги Йорданов Йорданов - рецензия
 
 
Становища
проф. д-р дссн Иван Т. Панайотов - становище
проф. дсн Росица Борисова Бъчварова - становище
доц. д-р Люба Иванова Глогова - становище
доц. д-р Мирослава Христова - Чербаджи - становище

 

Резюмета от научните публикации

Авторска справка за приносите

 


 

Публикувана на Понеделник, 30 Октомври 2017

 

Процедура за заемане на академична длъжност "Професор"

научно направление „Растениевъдство“, ш. 6.1

научна специалност „Общо земеделие“,  ш. 04.01.01,

кандидат: доц. д-р Монко Иванов Нанков

 

 

Рецензии:

проф. дн Тодор Симеонов Кертиков - рецензия

проф. д-р Методи Теохаров Костадинов - рецензия

проф. д-р Иван Стоянов Жалнов - рецензия


Становища

проф. д-р Иван Димитров Спасов - становище

проф. д-р Танко Пеев Колев - становище

доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков - становище

доц д-р Христина Борисова Георгиева - становище

 

 

Резюмета от научните публикации

 

Авторска справка за приносите

 


 

04.08.2016 г.

Главен асистент д-р Валентина Иванова Вълкова

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент”, обявен в ДВ бр. 32 от 22.04.2016 г.

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

НАУЧНО ЖУРИ

проф. д-р Дочка Ценова Димова - рецензия filetype pdf

доц. д-р Димитрина Йотова Илчовска - рецензия filetype pdf

проф. дсн Дияна Лилова Светлева - становище filetype pdf

проф. дсн Кирил Николов Христов - становище filetype pdf

доц. д-р Пенка Желязкова Вълчинкова - становище filetype pdf

доц. д-р Люба Иванова Глогова - становище filetype pdf

доц. д-р Георги Йорданов Йорданов - становище filetype pdf

 

МАТЕРИАЛИ НА КАНДИДАТА

 Резюмета filetype pdf

 Приноси filetype pdf


28.09.2015 г.

Главен асистент д-р Наталия Христова Петровска

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент”

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

 

НАУЧНО ЖУРИ

проф. дсн Кирил Николов Христов - рецензия  filetype pdf

доц. д-р Димитрина Йотова Илчовска - рецензия   filetype pdf

проф. дсн Дияна Лилова Светлева - становище   filetype pdf

проф. д-р Николай Ангелов Ценов - становище   filetype pdf

доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков - становище   filetype pdf

доц. д-р Нели Кирилова Вълкова - становище   filetype pdf

доц. д-р Анелия Илиева Кътова - становище   filetype pdf

 

МАТЕРИАЛИ НА КАНДИДАТА

Резюмета filetype pdf

Приноси filetype pdf

  


6.12.2012 г.

Публична защита на дисертационен труд на гл. ас. Валентина Иванова Вълкова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучвания върху хетерозиса и семепроизводството на ново поколение хибриди на Институт по царевицата - Кнежа”, разработен от Валентина Иванова Вълкова, докторант на самостоятелна подготовка към Института поцаревицата, Кнежа за присъждане на ОНС „Доктор”  по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения” от професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”.

Рецензии:

проф. д-р Кирил Николов Христов  изтегли

доц. д-р Димитрина Йотова Илчовска  изтегли

Становища:

проф. д-р Михаил Николов Христов  изтегли

проф. д-р Николай Ангелов Ценов  изтегли

доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков  изтегли

 

Автореферат  изтегли

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 3. 01.  2013 г. от 13:00 чава в заседателната зала на ИЦ - Кнежа.

 

 

Нормативна база

 

ЗАКОНИ

ЗАКОН за Селскостопанската академия Свали файл
ЗАКОН за висшето образование Свали файл
ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България Свали файл
ЗАКОН за професионалното образование и обучение Свали файл

 

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на

академичния състав в Република България

Свали файл
Устройствен правилник на Селскостопанската академия Свали файл

Правилник за развитието на академичния

състав в Селскостопанска академия   

Свали файл

 

 

НОРМАТИВНА БАЗА - Институт по царевицата - Кнежа

 

Етичен кодекс на Институт по царевицата - Кнежа

Правилник за устройството и дейността на Институт по царевицата - Кнежа

Квалификационна характеристика за докторска програма

"Селекция и семепроизводство на културните растения"

Професионално направление  6.1. Растениевъдство

Област: 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Свали файл

Система за оценка на качеството на обучение на

докторанти в Институт по царевицата – Кнежа

Свали файл

Правила и процедури за предотвратяване и санкциониране

на изпитни измами и плагиатство в ИЦ-Кнежа

Свали файл

 

 

Монко Иванов Нанков

Институтът по царевицата – Кнежа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност 04.01.01. Общо земеделие – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института по царевицата, Кнежа, п.к. 5835, тел.09132/71-63 и тел./факс 09132/77-11.

Обявата е обнародвана в Държавен вестник бр. 59 от 21.07.2017 г.