Статии

Докторски програми

Образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ се придобиват само във висши училища и научни организации, получили акредитация за обучение в образователна и научна степен „доктор“ от НАОА, при условията и по реда на Закона за висшето образование.

Обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор" се осъществява в редовна, в задочна, в самостоятелна или в дистанционна форма на обучение. Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната - до 4 години.

Осъществява се по индивидуален и групов учебен план и завършва със защита на дисертационен труд.

Конкурси


 

Институт по царевицата към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2023/2024 г. по следните акредитирани докторски програми:

Професионално направление  6.1. Растениевъдство

По научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения – редовна и 1 задочна докторантура за нуждите на отдел „Генетика , селекция и семепроизводство”.

 

Необходими документи: заявление; атобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Документите се подават в ЦА на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9,30 до 16 ч. Тел. за контакти: 028127560.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Такса за кандидатстване – 30 лв.

 

 

Национални научни програми

 

 

Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“ на Министерството на образованието и науката (МОН), одобрена с Решение на МС № 866/26.11.2020 г.

 

 


 

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

http://www.uni-sz.bg/wp-content/uploads/truni/file/bio.png

 

 


 

НП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2”

program

Текущи процедури

Информирам Ви, че в периода 2 - 20 октомври 2023 г., Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+" за останалите неусвоени средства по Договор No
2022-1-BG01-KA131-HED-000055751.
Съгласно договора между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:
1. Мобилност на докторанти с цел обучение;
2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
3. Мобилност на служители с цел преподаване;
4. Мобилност на служители с цел обучение.
Общата продължителност на периода на мобилността за преподаване/обучение на служители не може да надвишава 7 дни (5 дни обучение/преподаване и 2
дни път),
При мобилност с цел преподаване трябва да бъде спазено условието от минимум 8 часа преподавателска дейност на седмица (или за по-кратък
период), като програмата и часовете се записват в заявлението.
Планираните дейности по настоящия прием следва да бъдат осъществени най-късно до края на месец март 2024 година.
Моля в заявленията да посочвате личните си банкови сметки, по които да бъдат превеждани средствата по Програмата, а не служебните сметки на
структурните звена.
Заявленията са по образец и се подават в ЦА на ССА само на хартиен носител.
Част от новите и по-важни моменти, свързани с предстоящия прием на заявления за участие в мобилности, са следните:
1. До 20% от одобрената сума по Договор No
2022-1-BG01-KA131-HED-000055751 може да се ползва за осъществяване на
мобилности в партньорски страни - Великобритания, Швейцария, Фарьорски острови, Андора,Монако, Сан Марино, Ватикана, Албания,Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора,Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия,Молдова, Украйна, Алжир, Египет, Израел,Йордания, Ливан, Либия, Мароко,Палестина, Сирия, Тунис, Русия,Афганистан, Бангладеш, Бутан,Камбоджа,Китай, Кореа, Индия, Индонезия, Лаос,Малайзия, Малдиви, Монголия, Непал,Мианмар, Пакистан, Филипини, Шри Ланка,Тайланд, Виетнам, Казахстан, Киргистан,Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан,Аржентина,
Боливия, Бразилия, Колумбия,Коста Рика, Куба, еквадор, Ел Салвадор,Гватемала, Хондурас, Мексико,Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу,Венецуела, Иран, Ирак, Йемен, ЮАР,държавите от Африка, Карибите иТихоокеанския басейн, Бахрейн, Кувейт,Оман, Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ,Австралия, Бруней, Канада, Чили, Хонг Конг, Япония, Корея, Макао,Нова Зеландия, Сингапур, Тайван, САЩ, Уругвай
2. Право на участие в мобилност на едно лице се предоставя САМО ВЕДНЪЖ за срока на Договор No 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, без значение от
вида на мобилността;
3. Структурните звена към ССА не са ограничени в броя на мобилностите, но в случай на мобилност в една и съща приемаща организация за един и
същи период от време, то броят на участниците от едно и също структурно звено се ограничава до трима представители на звеното;
4. Мобилност в една и съща държава, без значение от приемащата организация, се ограничава до 2 мобилности на служител в рамките на три години - текущата и две предходни (Това условие трябва да е спазено към датата на кандидатстване, а не е съобразено с планирания период за осъществяване на мобилността);
5. При осъществяване на мобилност с цел преподаване, от служителите се изисква владеене на договорения с приемащата организация работен език на ниво най-малко В2 съгласно Европейската езикова рамка, което следва да бъде удостоверено и ясно упоменато в съответния документ (Документ, от който не е видно нивото на владеене на чуждия език, няма да се приема и
заявлението ще бъде отхвърлено).

Документите, свързани с кандидатстването, администрирането и оценката на
подадените заявления за участие в мобилности, може да намерите на
електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+" -
https://agriacad.bg/bg/science-and-education/administration.

 


 

Информирам Ви, че в периода  7 август – 15 септември 2023 г., Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“ по нов Договор No 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751.
Съгласно договора между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:

1.    Мобилност на докторанти с цел обучение;
2.    Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
3.    Мобилност на служители с цел преподаване;
4.    Мобилност на служители с цел обучение.

Общата продължителност на периода на мобилността за преподаване/обучение на служители не може да надвишава 7 дни (5 дни обучение/преподаване и 2 дни път), имайте го предвид, когато попълвате заявленията си.
При мобилност с цел преподаване трябва да бъде спазено условието от минимум 8 часа преподавателска дейност на седмица (или за по-кратък период), като програмата и часовете се записват в заявлението.
Планираните дейности по настоящия прием следва да бъдат осъществени най-късно до края на месец март 2024 година.

Заявленията са по образец и се подават в ЦА на ССА само на хартиен носител.

Част от новите и по-важни моменти, свързани с предстоящия прием на заявления за участие в мобилности, са следните:

1. До 20% от одобрената сума по Договор No 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751 може да се ползва за осъществяване на мобилности в партньорски страни - Великобритания, Швейцария, Фарьорски острови, Андора, Монако, Сан Марино, Ватикана, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна, Алжир, Египет, израел, Йордания, Ливан, Либия, мароко, Палестина, Сирия, Тунис, Русия, Афганистан, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Китай, Кореа, Индия, Индонезия, Лаос, Малайзия, Малдиви, Монголия, Непал, Мианмар, Пакистан, Филипини, Шри Ланка, Тайланд, Виетнам, Казахстан, Киргистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Аржентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Куба, еквадор, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Венецуела, Иран, Ирак, Йемен, ЮАР, държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ, Австралия, Бруней, Канада, Чили, Хонг Конг, Япония, Корея, Макао, Нова Зеландия, Сингапур, Тайван, САЩ, Уругвай

2. Право на участие в мобилност на едно лице се предоставя САМО ВЕДНЪЖ за срока на Договор No 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, без значение от вида на мобилността;

3. Структурните звена към ССА не са ограничени в броя на мобилностите, но в случай на мобилност в една и съща приемаща организация за един и същи период от време, то броят на участниците от едно и също структурно звено се ограничава до трима представители на звеното;

4. Мобилност в една и съща държава, без значение от приемащата организация, се ограничава до 2 мобилности на служител в рамките на три години – текущата и две предходни;

5. При осъществяване на мобилност с цел преподаване, от служителите се изисква владеене на договорения с приемащата организация работен език на ниво най-малко В2 съгласно Европейската езикова рамка, което следва да бъде удостоверено и ясно упоменато в съответния документ (Документ, от който не е видно нивото на владеене на чуждия език, няма да се приема и заявлението ще бъде отхвърлено).


Документите, свързани с кандидатстването, администрирането и оценката на подадените заявления за участие в мобилности, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+“https://agriacad.bg/bg/science-and-education/administration.

 


 

В периода 16 януари – 17 февруари 2023 г., Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

Съгласно Договор No 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303 между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:

1. Мобилност на докторанти с цел обучение;
2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
3. Мобилност на служители с цел преподаване;
4. Мобилност на служители с цел обучение.

Общата продължителност на периода на мобилността за преподаване/обучение на служители не може да надвишава 7 дни (5 дни обучение/преподаване и 2 дни път), имайте го предвид, когато попълвате заявленията си.

 Документите, свързани с кандидатстването, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+“, подсекция “Администриране“.

 https://agriacad.bg/bg/science-and-education/administration/documents

Заявленията (по образец) се подават в ЦА на ССА само на хартиен носител.

 


 

В периода 08 август - 16 септември 2022 г. Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

 Съгласно Договор No 2021-1-BG-01-KA131-HED-000003303 между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:

 1. Мобилност на докторанти с цел обучение;

 2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;

 3. Мобилност на служители с цел преподаване;

 4. Мобилност на служители с цел обучение.

 Документите, свързани с кандидатстването, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+“, подсекция “Администриране“.

 https://agriacad.bg/bg/science-and-education/administration/documents

Заявленията (по образец) се подават в ЦА на ССА само на хартиен носител

 


 

Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“ в периода  26 юли – 30 септември, 2021 година.

Съгласно Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128 между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:

1. Мобилност на докторанти с цел обучение;
2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
3. Мобилност на служители с цел преподаване;
4. Мобилност на служители с цел обучение.

Планираните дейности следва да бъдат осъществени най-късно до края на месец септември, 2022 година.

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128 Селскостопанска академия разполага със 120 места за мобилности на служители с цел обучение/преподаване и 10 мобилности за докторанти. Броят на мобилностите е индикативен и е възможно да се променя в зависимост от получените заявления и реализираните дейности.

Документите, свързани с кандидатстването, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+“, подсекция “Администриране“.

Заявленията се подават в ЦА на ССА само на хартиен носител.


Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“ в периода  29 март – 14 май, 2021 година.

Съгласно Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128 между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:

1. Мобилност на докторанти с цел обучение;
2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
3. Мобилност на служители с цел преподаване;
4. Мобилност на служители с цел обучение.

Планираните дейности следва да бъдат осъществени най-късно до края на месец септември, 2022 година.

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128 Селскостопанска академия разполага със 120 места за мобилности на служители с цел обучение/преподаване и 10 мобилности за докторанти. Броят на мобилностите е индикативен и е възможно да се променя в зависимост от получените заявления и реализираните дейности.

Документите, свързани с кандидатстването, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+“, подсекция “Администриране“.

Заявленията се подават в ЦА на ССА само на хартиен носител. 

„Млади учени и постдокторанти-2” (НПМУПД-2)

         

Селскостопанска академия е бенефициент по Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2” (НПМУПД-2), одобрена с Решение № 206 от 07.04.2022г. на Министерски съвет. Програмата е продължение на една от добрите практики за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации (НО) и държавни висши училища (ДВУ). 

Целта на НПМУПД-2 е привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Очаква се изпълнението й да насърчи МУ и ПД към научноизследователска работа и да подпомогне тяхното кариерно развитие. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на Националната стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ).

Срокът на Програмата е до края на 2025г. и следва да се изпълнява на два етапа със следната  продължителност: 

  • I етап,  от 2022 г. до края на 2023 г. 
  • II етап, от началото на 2024 г. до края на 2025 г. 

Дейността на Националната програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ е организирана в два модула. По първия ще се привличат и назначават млади учени, които нямат договор за работа с конкретно висше училище или научна организация. Могат да бъдат подкрепяни и вече назначени асистенти, главни асистенти и докторанти, включително в задочна и самостоятелна форма на обучение, до 10 години след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“. Новоназначените млади учени ще получават възнаграждение от 1200 лв. на месец. Тези от тях, които вече са наети по друг договор в същата организация, ще получават допълнително от 300 до 800 лв. месечно. И в двата случая са включени средствата за осигуровки за сметка на работодателя.

Вторият модул „Постдокторанти“ е предназначен за учени с образователна и научна степен „доктор“ от българско или чуждестранно висше училище или научна организация, придобита преди не повече от пет години. Те кандидатстват за финансова подкрепа с проектно предложение по актуална научна тема. Проектът трябва да бъде на високо научно ниво, да има детайлна програма и подробен финансов план. Срокът за изпълнение на проектите е до 24 месеца. С предимство ще се класират постдокторанти, които не работят в конкретно висше училище или научна организация. Възнаграждението за новоназначените постдокторанти е от 2000 до 3000 лв. на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя и за допълнителни възнаграждения за образователна и научна степен „доктор“. Тези, които са от друга държава или населено място, могат да получават допълнително до 1000 лв. месечно за квартирни разходи. Постдокторантите, вече наети в съответното висше училище или научна организация, ще получават допълнително между 400 и 800 лв. на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя.

Финансирането на дейностите по Националната програма се извършва със средства, осигурени от средствата за изпълнение на НСРНИ в централния бюджет, които се предоставят чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) на бенефициентите  - публични НО и ДВУ.

Със Заповед № РД04-121/20.07.2022г. на Председателя на Селскостопанска академия се сформира комисия, която да изработи механизъм и правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидатите и да предложи разпределение на получените по програмата средства към структурните звена на ССА. Обявите за набиране на кандидати по двата модула: „млади учени” и „постдокторанти” ще бъдат публикувани допълнително на настоящата електронна страница, а за постдокторантите - и на електронния портал Euraxess.- виж текста на Заповедта.

За повече информация, моля отворете следния линк: https://web.mon.bg/bg/101140;

ССА - https://agriacad.bg/bg/science-and-education/programs/np-mladi-ucheni-i-postdoktoranti2-2

Програма "Еразъм +"

 

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“  стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма „Еразъм“ включва три основни Ключови дейности:

Образователна мобилност за граждани (КД1)

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2)

Подкрепа за реформиране на политиките (КД3)

Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани

Мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал в сферата на висшето образование:

Студентска мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.

Студентска мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за практика в друго висше училище или предприятие в чужбина.

Мобилност на персонала с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина. Също така се дава възможност на представители на предприятия от чужбина да преподават по покана на висши училища в страната.

Мобилност на персонала с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друга организация в чужбина.


 

Еразъм Харта за Висше Образование

Еразъм Харта за Висше Образование (Erasmus Charter for Higher Education) осигурява общата рамка за качество за дейности на Европейско и международно ниво в областта на висшето образование, които биват финансирани и подкрепени по програма Еразъм+. Присъждането на Еразъм Харта е предпоставка за всички Висши Учебни заведения, разположени в програмна страна, които желаят да участват по проекти за мобилност на студенти и персонал и които желаят да развиват сътрудничество с други организации за разработване и въвеждане на иновации и добри практики по Програма Еразъм+. Хартата се присъжда за пълния период на програмата (2021 – 2027).

С присъждането на Еразъм Харта за Висше Образование, Висшето Учебно заведение се задължава да следва и да се съобразява с принципите за недопускане на дискриминация и гарантиран равен достъп на участници от всички среди.

Интернет страницата на ЕК, където се публикуват ежегодните покани за представяне на кандидатури за Еразъм Харта, е:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027_en