Статии

Публична защита на дисертационен труд

 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Проучване тепмповете на отделяне на влага на самоопрашени линии царевица с цел използването им в селекционни програми“, докторант на самостоятелна подготовка Калина Диянова Цонева по докторска програма “Селекция и семепроизводство на културните растения”, научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление ш. 6. 1 “Растениевъдство“. 


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 26.02.2024 г. от 13.00 часа в заседателната зала на ИЦ-Кнежа.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ПО ННП "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ"

Институт по царевицата обявява конкурс за подбор на млади учени по ННП "Млади учени и постдокторанти"

С Решение на Управителния съвет на Селскостопанска Академия (Протокол № РД -09-04 от 11.12.2018г.) са приети показателите за оценка на кандидатите (отговарящи на дефиницията за млад учен) по ННП "Млади учени и постдокторанти".

Процедурата се провежда от сформирана комисия със заповед 96/27.12.2018 г. на Директора на ИЦ-Кнежа.

 

Комисия в състав:

Председател:

доц. д-р Валентина Вълкова - зам. директор

Членове:

1. доц д-р Мима Илчовска - научен секретар

2. ас. Мария Лакова

 

Процедурата стартира на 02.01.2019г. Срок на подаване на документи - 10 дни.

Кандидатите подават до комисията следните документи:

  1. Автобиография.
  2. Мотивационно писмо.
  3. Копие от диплома за ОКС "Магистър".
  4. Списък на публикациите (с пълна библиографска справка).
  5. Списък на проекти.
  6. Списък на доклади и постери.
  7. Очаквани резултати.

Комисията ще проведе процедурата за подбор до 5 дни след изтичане срока за подаване на документите, като ще оцени кандидатите по обективни показатели, включени в картата за оценка ( предварително предоставена на младите учени).

 

 " Млад учен " е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването и. 

 

Директно възлагане по чл 20, ал. 4 от ЗОП

Рейтинг

Публикуване на 05.06.2017 г.

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, ПОЛЗВАНИ ОТ ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР.КНЕЖА"

 

Документи:

Решение на Директора на Институт по царевицата гр. Кнежа

Съобщение 136/05.06.2017г. публикувано на 05.06.2017 г.

Процедури след 15.04.2016

Процедури по чл. 20. ал. 4 от ЗОП

Процедури по чл. 20. ал. 3

Процедури по чл. 20. ал. 2

Процедури по чл. 20. ал. 1

Публична академична лекция

На 07.04.2017 г. от 10: 00 часа в Институт по царевицата – Кнежа, доц. Валентина Вълкова от отдел „Генетика, селекция и семепроизводство”   ще изнесе публична академична лекция на тема:  „Селекция и семепроизводство на царевични хибриди”

  


 

На 11.12.2019 г. от 14. 00 часа в заседателната зала на Институт по царевицата, гр Кнежа доц. д-р Емил Стойчев Василев ще изнесе публична академична лекция на тема:  "Семепроизводство на някои фуражни култури. Екологосъобразни подходи".