Научни програми

 

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

 

http://www.uni-sz.bg/wp-content/uploads/truni/file/bio.png

 

Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (ННП-ХРАНИ) има основна цел да осигури условия за провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на адаптирани съвременни модели и технологии за производство на здравословни храни за силна регионална биоикономика и за подобряване качеството на живот на населението на Република България.

Приоритетната задача на ННП е да стимулира целенасочените научни изследвания и политики в областта на селското стопанство, храните и биоикономиката, които ще спомогнат за справяне с трите основни предизвикателства, пред които са изправени тези сектори днес: 

- осигуряване на жизнеспособно производство на храни в отговор на нарастващото им търсене в световен мащаб;

- осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата; 

- балансирано развитие на биоикономиката селските райони и техните общности. 

Програмата спомага за изграждане на капацитет и обединяване на ресурси и знания във водещи направления на приоритет „Продоволствена сигурност, устойчиво селско и горско стопанство, морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика“ в рамките на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (Horizon 2020: 9. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy) и бъдещата Рамкова Програма за научни изследвания 2021-2027 „Хоризонт Европа“.

ННП – ХРАНИ е научно обоснована платформа за създаване на анализи и оценки на състоянието и перспективите пред иновативните агро-хранителни вериги, в контекста на изграждането и прилагането на интегрирани регионални стратегии за силна биоикономика, включваща опазването на природните ресурси и човешкото здраве.

Програмата съдържа 4 компонента и 12 работни пакета, които може да видите тук .

Селскостопанска академия е Координатор за изпълнение на научните задачи от работните пакети на Компонет 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи”.

ННП се изпълнява и управлява от Консорциума( виж презентация ), чрез споразумение за партньорство от шестима партньори, висши училища и научни организации:

  • АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ (АУ) – ВОДЕЩ ПАРТНЬОР;
  • БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА` НАУКИТЕ (БАН) – ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
  • СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ (ССА) –  ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ (участващи институти );
  • СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ (СУ) – ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
  • УНИВЕРСИТЕТ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ (УХТ) - ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
  • ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА (ТУ) – ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Периодът за изпълнение на ННП-ХРАНИ е декември 2018г.- декември 2021г.

За повече информация виж:  http://www.nnp-food.au-plovdiv.bg/;

Полезна информация за изпълнението на ННП-ХРАНИ от структурните звена на ССА може да намерите тук 


Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

Каталог нови хибриди царевица 2021/2022