Научни проекти


НАУЧНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ССА – СОФИЯ

  • Технологични иновации при производството на царевица за зърно и зелена маса, отглеждана при условията на Северозападна България (2021-2023) ЗФТК 13
  • Селекция, сортоподдържане и семепрозводство на високопродуктивни царевични хибриди от всички групи на зрялост и направления на използване (2019-2022) ЗФТК 5

  • Проучвания върху хетерозиса, наследяване на количествени признаци със стопанско значение и методи за създаване, подобряване и идентифициране на нови стрес-толерантни генотиповецаревица (2019-2021) ЗФТК 4
  • Разработване и усъвършенстване на елементи от технологиите за производство на царевица за зърно и зелена маса, подходящи за различните агроекологични райони на страната, съхраняващи почвеното плодородие в условията на екологичното и устойчиво земеделие (2018-2020) ПОЗМ 248
  • Селекция на високопродуктивни царевични хибриди от всички групи по вегетация за фураж и индустриална преработка (2015-2018) Р 159

  • Проучвания върху хетерозиса и прилагане на различни методи за създаване, подобряване и идентифиция на нови стрестолерантни генотипове царевица (2015-2018)  Р 160.
  • Усъвършенстване и разработване на нови агротехнически параметри, елементи и технологии за производство на царевица за различни направления на използване, съхраняващи продуктивните възможности на почвата в условията на екологично устойчиво земеделие. (2015-2017) ПОЗМ 209

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

Каталог нови хибриди царевица 2021/2022