ФАО 400-499

  

КНЕЖА 435

FAO 400-500

Средноран простолинеен хибрид.Kneja 435

Вегетационен период 115 - 120 дни.

Растения - средно високи (220-240см), устойчиви на полягане.

Кочани - средно-дълги, конично-цилиндрични, с 14-16 реда.

Вретеното е с антоцианово оцветяване.

Зърно - тип конски зъб, жълто на цвят. Рандеман 84%, маса на 1000 зърна 320-340 гр.

Високодобивен хибрид. При условия без и с напояване се получават добиви между 1170 и 1370 кг/дка.

Притежава комплексна устойчивост към икономически важни болести по царевицата.

Оптимални гъстоти на отглеждане: при напояване – 7000 р./дка, без напояване 5200 р/дка.

 


 

КНЕЖА 442

ФАО 400 – 500.Kneja 442

Вегетационен период – 115-120 дни.

Височина на растенията – 240-250 см., здрави, неполягащи.

Дължина на кочана –  ? см.

Брой редове – 18-20.

Зърно – конично-цилиндрична форма, жълто на цвят, тип конски зъб.

Добив:

Без напояване – 800 - 1000 кг/дка,

С напояване – 1300 – 1594 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 6000р/дка,

С напояване –    7000р/дка.

 


 

КНЕЖА 461 

ПРОСТОЛИНЕЕН СРЕДНО РАНЕН ХИБРИД

FАО 400-500

Вегетационен период - Достига зрялост за 115-120 дни

Растения - Високи – 260-280 см.

Устойчиви на полягане.

Kn 461-2-1Кочани - Цилиндрични

Дължина – 20-22 см.

Брой редове – 16-18

Височина на залагане на кочана – 110-120 см.

Зърно - Конски зъб, жълто

Вретено - Червено

Продуктивност

Интензивен тип. Високопродуктивен.

Оптимална гъстота:

Без напояване – 6000 р/дка

С напояване –7000 р/дка.

 

Група 400-499 поFAO

 

КНЕЖА 419

Средноран простолинеен хибрид. Вегетационен период 110 -115 дни. Растения - здрави и устойчиви на полягане с височина 220-225 см. Кочани - слабо конусовидни с дължина 21-23 см, 16 реда зърна. Вретеното е червено. Зърно - конски зъб, жълто оцветено и заема 83-85 % от теглото на кочана. Хибридът е с висока продуктивност при поливни и неполивни условия. Добивите варират от 1000 до 1400 кг/дка. Оптимална гъстота на отглеждане 5200 р/дка при неполивни и 7000 р/дка при поливни условия.

 

КНЕЖА 423

Средноран простолинеен хибрид. Вегетационен период 115 - 118 дни. Растения - здрави и устойчиви на полягане, височината е 200-210 см. Кочани - слабо конусовидни с дължина 20-21 см., с 14-16 реда зърно, вретеното е червено. Зърното - жълто оцветено, конски зъб, заема 85% от теглото на кочана. Хибридът е с висока продуктивност - 1000-1400 кг/дка. Оптимална гъстота на отглеждане 5200 р/дка при неполивни и 7000 р/дка при поливни условия.

 

КНЕЖА 435

Средноран простолинеен хибрид. Вегетационен период 115 - 120 дни. Растения - средно високи (220-240см), устойчиви на полягане. Кочани - средно-дълги, конично-цилиндрични, с 14-16 реда. Вретеното е с антоцианово оцветяване. Зърно - тип конски зъб, жълто на цвят. Рандеман 84%, маса на 1000 зърна 320-340 гр. Високодобивен хибрид. При условия без и с напояване се получават добиви между 1170 и 1370 кг/дка. Притежава комплексна устойчивост към икономически важни болести по царевицата. Оптимални гъстоти на отглеждане: при напояване – 7000 р./дка, без напояване 5200 р/дка.