История


Институт по царевицата (ИЦ)– Кнежа води началото си от 1924 г.

Със заповед № 4054 от 25.10.1924 г. на Министъра на земеделието и държавните имоти е открито Опитно поле в Кнежа

ИЦ се създава с Указ № 77 от 03.12.1925 г., подписан от Негово Вличество цар Борис III

През 1931 г. Опитното поле се обединява със семепроизводното стопанство към Практическото земеделско училище в Държавна земеделска опитна станция

От 1946 до 1950 г. Научно-изследователската дейност се развива в две направления – «Агротехника» и «Селекция» върху редица култури – царевица, пшеница, слънчоглед, ечемик, овес, бобови и др.

През 1950 г. с решение на Министерство на земеделието, станцията прераства в Институт по агротехника

През 1954 г. се обединява със станцията по животновъдство в Селскостопански научноизследователски институт, а по-късно в Комплексен селскостопански научен институт (КСНИ)

Подобрителната работа с царевица започва през 1926 г. Създадени  са първите сортове – “Бяла седефена царевица” и «Жълта местна подобрена – 1857» През 1951 г. се поставя началото на междулинейната хибридизация

През 1962 г. КСНИ се трансформира в Институт по царевицата – Кнежа. В селекционните програми се въвежда наличният световен генофонд и достижения в областта на селекцията и генетиката на царевицата, което дава възможност в кратък период да бъдат създадени, признати и районирани серия нови хибриди

През 1982 г. ИЦ става член на Селскостопанска академия, а през 2000 г. звено от Националния Цетър за Аграрни Науки (НЦАН)

2007 г. след изменение и допълнение на Закона за НЦАН, структурните звена са разпределени в Регионални агротехпаркове. ИЦ – Кнежа влиза в Северен централен регионален агротехпарк

През 2008 г. Институтът по царевицата е в системата на Селскостопанска академия – София.

 

След профилирането на Института, в периода 1962-2018 г., са признати и районирани общо 96 броя хибриди царевица.

 

В Националната Сортова Листа на Р България за 2018 са включени 23 броя хибриди, 29 линии и 4 специални хибрида на Института.

 

В Патентно ведомоство на РБ се поддържат сертификатите на 29 броя царевични хибриди и линии.*

 

Институт по царевицата – Кнежа поддържа като растителен генофонд работна колекция от 2 246 броя образци, наши и чужди самоопрашени линии, сортове и синтетични популации, от които 1700 -  самоопрашени линии, 182 - местни материали и 364 синтетични популации.