Постъпили заявки

 

ДОКЛАДИ

 

Retrospect and Perspectives for Maize Production and Breeding Research in Early Maturity Areas of China

Xizhang Song*, Yordan Tsvetkov, Rui Zhang, Hui Jin, Jumei Zhang

Sino-Russian Agricultural Scientific and Technological Cooperation Center of Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences, 150086 Harbin, P. R. China

  

Стабилност на добива при ранни хибриди царевица оценени с различни методи

Стефан Вълчинков, Пенка Вълчинкова

Институт по царевицата, 5835 Кнежа, България

  

Високодобивен хибрид царевица Кнежа 561 – нова селекция българска царевица

Георги Йорданов

Институт по царевицата, 5835 Кнежа, България

   

Evaluation of the effect of the hue of yellow colour on Diabrotica virgifera virgifera captures in KLP+ traps baited with dual lures

Dimitar I. Velchev1*, Teodora B. Toshova2, Miklós Tóth3

 Maize Research Institute, Agricultural Academy, Knezha, 5835, Bulgaria

 Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Blvd. Tsar Osvoboditel1,1000, Sofia, Bulgaria

 Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences, Herman O. u. 15., H-1022 Budapest, Hungary

 

 

Корелации между показателите на класа при българки сортове тритикале в контрастни условия на средата

Христо  Стоянов

Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево

 

Агрометеоролигчин условия за отглеждане на царевицата в района на Кнежа

В. Георгиев, В. Казанджиев, Д. Атанасов

НИМХ - София

 

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

 

Тематични направления

 

  • Генетика, селекция и семепроизводство

  

Проучване върху наследяването и зависимостта с добива на зърно на дължината на метлицата и броя на разклоненията на метлицата при високо продуктивни хибриди царевица.  

Георги Йорданов 

Институт по царевицата, 5835 Кнежа, България

      

Проучване върху семепроизводството на средноранният хибрид Кнежа 461

Валентина Вълкова, Наталия Петровска

Институт по царевицата, 5835 Кнежа, България

 

Приложение на периодичен отбор на ранен цъфтеж в късна екзотична популация царевица. Резултати от втори цикъл на селекция и ефект на отбора.

Наталия Петровска, Валентина Вълкова

Институт по царевицата, 5835 Кнежа, България

 

 

Аgro-morphological characterization of wild einkorn wheat accessions collected on the territory of south Bulgaria.

Гергана Дешева

 ИРГР – Садово 

  

Корелационен анализ на добива и някои биологични и стопански признаци при експериментални царевични хибриди от група ФАО 400

 Албена Пенчева

ИРГР "К. Малков"- гр.Садово

 

Комбинативна способност за добив зърно и дължина на кочана на средноранни мутантни линии царевица

Мима Илчовска

Институт по царевицата Кнежа, 5835

 

  • Технологии на отглеждане

  

Екологична стабилност на количествени признаци при сортове грах

Валентин Косев, Вилиана Василева

Институт по фуражните култури, 5800 Плевен, България

  

 Подсяване на деградирали семепроизводни посеви от многогодишни бобови за по-нататъшното им използване за фураж

 Емил Василеви Вилиана Василева2

 1Институт по царевицата, 5835 Кнежа, България

 2Институт по фуражните култури, 5800 Плевен, България

  

Химичен състав и пригодност за силажиране на основни плевели в агроценозите на фуражни култури, чрез използване на биопрепарат за силажиране.

Ина Стойчева

Институт по фуражните култури, 5800 Плевен, България

  

Продуктивност и качество на фуража при фий (Vicia sativa L.) в условия на биологично производство

Наталия  Георгиева1, Ивелина Николова

1Институт по фуражните култури, 5800 Плевен, България

  

Дисперсионен анализ на височината на растенията на царевични хибриди Кн-307 и Кн-435 в зависимост от торенето и гъстотата на посева

Люба Глогова, Монко Нанков

Институт по царевицата, 5835 Кнежа, България 

   

Продуктивност и икономическа оценка на люцерната в зависимост от торенето

 Монко Нанков1, Люба Глогова1, Танко Колев2

1Институт по царевицата, Кнежа 5835, България

2Аграрен Университет, Пловдив,

 

   

  • Растителна защита

  

Влиянието на хербициди върху растежа и продуктивността на самоопрашени линии царевица

Соня Горановска1, Щелияна Калинова2 и Нуреттин Тахсим2

5835 Кнежа, България Институт по царевицата1

Аграрен Университет, 4000, Пловдив, България2

 

Разред Thysanoptera в люцернова агроценоза. Литературен обзор

Ивелина Николовa

Институт по фуражните култури, Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов, 89

 

Разред Hemiptera, подразред Fulgoromorpha и Cicadomorpha в люцернова агроценоза

Литературен обзор

Ивелина Николовa

Институт по фуражните култури, Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов, 89

 

Ефикасност на хербициди за почвено приложение в посеви на соя в зависимост от динамиката на метеорологичните фактори

Пламен Маринов-Серафимов, Ирена Голубинова

 Институт по фуражните култури, Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов, 89

 

Селективност на някои хербициди към тръстиковидна власатка (Festuca arundinacea Schreb.)

Пламен Маринов-Серафимов, Ирена Голубинова

 Институт по фуражните култури, Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов, 89

 

Сравнителна оценка на толерантността към ниски температури на образци Sorghum vulgare var. technicum [Körn.]

Ирена Голубинова, Пламен Маринов-Серафимов

 Институт по фуражните култури, Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов, 89

  

Влияние на Лактосемвърху кълняемостта и първоначалното развитие на образци Sorghum vulgare var. technicum [Körn.]

Ирена Голубинова, Пламен Маринов-Серафимов

 

Институт по фуражните култури, Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов, 89