„Интелигентно растениевъдство“

Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“ на Министерството на образованието и науката (МОН), одобрена с Решение на МС № 866/26.11.2020 г.

 


Основната цел на Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“  (ННП-ИР) е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на модели за роботизирани технологии, дигитални методи за диагностика и прогноза, както и за цифрово управление на земеделски стопанства с растениевъдно направление за осигуряване на устойчива и ефективна продоволствена система.

Специфични цели:

1. Насочени фундаментални изследвания – Проучване на възможностите и разработване на модели за използването на роботизирани технологии, сателитни изображения и дигитални методи за диагностика, прогноза и управление на производството на качествена растениевъдна продукция и без негативни ефекти върху климата и околната среда.

2. Приложни изследвания – свързани с внедряване на дигитални технологии в земеделски стопанства, специализирани в производството на полски, технически култури, етерично-маслени култури, плодове и зеленчуци.

3. Разпространение на резултатите от научно-изследователската дейност

4. Трансфер на знания към съответните управленски органи (разработване на научно обосновани стратегии и програми за устойчиво управление).

5. Стимулиране на мултидисциплинарно партньорство между изследователски екипи и бизнес партньори с различна научна насоченост.

Програмата е структурирана в 4 компонента и 13 работни пакета, които може да видите тук 

ННП – ИР се изпълнява и управлява от Консорциум, чрез Споразумение за партньорство от следните  партньори, висши училища и научни организации:

  • АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ, ПЛОВДИВ (АУ) - ВОДЕЩ ПАРТНЬОР;
  • БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ  (ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА,  ИКИТ - ТТО SPACE TECHNOLOGY) - ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
  • СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ (ССА) -  ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ  (УЧАСТВАЩИ ИНСТИТУТИ);
  • ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СТАРА ЗАГОРА -  ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
  • РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ   „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” -  ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
  • НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИ И ХИДРОЛОГИЯ, СОФИЯ -  ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
  • ВИСШЕ ВОЕННО МОРСКО УЧИЛИЩЕ  „Н. Й.ВАПЦАРОВ”, ВАРНА - ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;

Периодът за изпълнение на ННП – ИР е четири години,  декември 2020г. –  декември 2024г.

За повече информация виж: https://nnp-ir.bg/