„Млади учени и постдокторанти-2” (НПМУПД-2)

         

Селскостопанска академия е бенефициент по Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2” (НПМУПД-2), одобрена с Решение № 206 от 07.04.2022г. на Министерски съвет. Програмата е продължение на една от добрите практики за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации (НО) и държавни висши училища (ДВУ). 

Целта на НПМУПД-2 е привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Очаква се изпълнението й да насърчи МУ и ПД към научноизследователска работа и да подпомогне тяхното кариерно развитие. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на Националната стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ).

Срокът на Програмата е до края на 2025г. и следва да се изпълнява на два етапа със следната  продължителност: 

  • I етап,  от 2022 г. до края на 2023 г. 
  • II етап, от началото на 2024 г. до края на 2025 г. 

Дейността на Националната програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ е организирана в два модула. По първия ще се привличат и назначават млади учени, които нямат договор за работа с конкретно висше училище или научна организация. Могат да бъдат подкрепяни и вече назначени асистенти, главни асистенти и докторанти, включително в задочна и самостоятелна форма на обучение, до 10 години след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“. Новоназначените млади учени ще получават възнаграждение от 1200 лв. на месец. Тези от тях, които вече са наети по друг договор в същата организация, ще получават допълнително от 300 до 800 лв. месечно. И в двата случая са включени средствата за осигуровки за сметка на работодателя.

Вторият модул „Постдокторанти“ е предназначен за учени с образователна и научна степен „доктор“ от българско или чуждестранно висше училище или научна организация, придобита преди не повече от пет години. Те кандидатстват за финансова подкрепа с проектно предложение по актуална научна тема. Проектът трябва да бъде на високо научно ниво, да има детайлна програма и подробен финансов план. Срокът за изпълнение на проектите е до 24 месеца. С предимство ще се класират постдокторанти, които не работят в конкретно висше училище или научна организация. Възнаграждението за новоназначените постдокторанти е от 2000 до 3000 лв. на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя и за допълнителни възнаграждения за образователна и научна степен „доктор“. Тези, които са от друга държава или населено място, могат да получават допълнително до 1000 лв. месечно за квартирни разходи. Постдокторантите, вече наети в съответното висше училище или научна организация, ще получават допълнително между 400 и 800 лв. на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя.

Финансирането на дейностите по Националната програма се извършва със средства, осигурени от средствата за изпълнение на НСРНИ в централния бюджет, които се предоставят чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) на бенефициентите  - публични НО и ДВУ.

Със Заповед № РД04-121/20.07.2022г. на Председателя на Селскостопанска академия се сформира комисия, която да изработи механизъм и правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидатите и да предложи разпределение на получените по програмата средства към структурните звена на ССА. Обявите за набиране на кандидати по двата модула: „млади учени” и „постдокторанти” ще бъдат публикувани допълнително на настоящата електронна страница, а за постдокторантите - и на електронния портал Euraxess.- виж текста на Заповедта.

За повече информация, моля отворете следния линк: https://web.mon.bg/bg/101140;

ССА - https://agriacad.bg/bg/science-and-education/programs/np-mladi-ucheni-i-postdoktoranti2-2