Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

 

 

 

erasmusВ периода 16 януари – 17 февруари 2023 г., Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

Съгласно Договор No 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303 между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:

1. Мобилност на докторанти с цел обучение;
2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
3. Мобилност на служители с цел преподаване;
4. Мобилност на служители с цел обучение;

Общата продължителност на периода на мобилността за преподаване/обучение на служители не може да надвишава 7 дни (5 дни обучение/преподаване и 2
дни път), имайте го предвид, когато попълвате заявленията си.
При мобилност с цел преподаване трябва да бъде спазено условието от минимум 8 часа преподавателска дейност на седмица (или за по-кратък период), като програмата и часовете се записват в заявлението.
Планираните дейности по настоящия прием следва да бъдат осъществени най-късно до края на месец септември 2023 година.

Заявленията са по образец и се подават в ЦА на ССА само на хартиен носител.

Документите, свързани с кандидатстването, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+“, подсекция “Администриране“.

  https://agriacad.bg/bg/science-and-education/administration/documents

  


 

ДОВЕРИЕТО И ПОДКРЕПАТА НА ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ СА НАЙ-ЦЕННИ ЗА НАС!

 

Интервю на доц. д-р Н. Петровска пред "Агровестник" - брой 38-ми (1479) от 29/09/2022

 

Водени от всичко това, работим още по-усилено и през 2023 г. ще предложим на земеделските производители 8 нови хибрида царевица – посочи в интервю за „Агровестник“ доц. д-р Наталия Петровска, директор на Института по царевицата в Кнежа.

-Доц. Петровска, представете се на нашите читатели, откога сте директор на института, в какво направление работите?

-Доц. д-р съм в направление „Селекция и семепроизводство на културните растения“, а по професия съм агромом „Растителна защита“. Възпитаник съм на АУ Пловдив. Директор съм на Институт по царевицата – Кнежа от 01.08.2018 г. след избор на конкурсен принцип. Автор и съавтор съм на 5 хибрида царевица в различни направления на използване и групи на зрялост. Всички те са вписани в Сортовата листа на страната и се радват на добър прием от земеделските стопани.

n.petrovska

Институтът по царевицата – Кнежа е създаден през 1924 г. като опитно поле към съществуващото тогава Земеделско училище. През 1925 г. с Указ № 77, подписан от Н.В. Цар Борис III се утвърждава създаването му. За цялата си почти вековна история институтът преминава през различни структури, но от 1962 г. се профилира в Институт по царевицата, отговарящ за Националната координационна програма при тази култура. Днес е структурно звено в системата на Селскостопанска академия София и единствен Институт по царевица в страната.
За периода след профилирането на Института (1966 – 2020) тук са създадени и официално признати 107 бр. царевични хибриди, като само за последните 4 години (2018-2021) те са 13. Много награди и отличия е получил институтът за този дълъг период, но за нас най-ценна е подкрепата и доверието, което получаваме от нашите партньори и клиенти. Работим съвместно със сродни институти в Северна Македония, Сърбия, Румъния, Китай и Турция. Наши хибриди се произвеждат освен в България, в Гърция, Турция, Молдова и Казахстан.
В последните години отбелязваме ВЪЗРОДЕН ИНТЕРЕС КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЦАРЕВИЧНИ ХИБРИДИ. Показателен е фактът, че тази година реализирахме семената си още преди стартиране на пролетната кампания.
Търсенето на царевични хибриди, които освобождават площите своевременно и се прибират със стандартна влага, ни мотивира да работим усилено и днес можем да се похвалим с десетки ранни хибриди, които освен че са отличени със златни медали и почетни плакети на национални и международни изложения и от Съюза на изобретателите в България, са и сред най-търсените ни продукти на семенния пазар. Това са Кнежа 307, Кнежа 310, Кнежа 317, Кнежа 320, Кнежа 435, Кнежа 442, Кнежа 461 и още много други. Хибридите ни от по-късните групи пък са предпочитани за силаж от животновъдите и намират отличен прием сред тях. Голям е и интересът към захарни и пукливи царевици, които са създадени по класически метод на селекция, не са ГМО и са подходящи за директна консумация и преработка. Водени от всичко това, работим още по-усилено и през 2023 г. ще предложим на земеделските производители 8 нови хибрида царевица.
НОВИТЕ ХИБРИДИ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ, НОСЯТ СИГУРНИ ДОХОДИ ОТ ДЕКАР И ПОЧТИ НИКАКЪВ РИСК ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ АГРОКЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ. Не на последно място бих отбелязала и атрактивната цена, на която се предлагат нашите семена.
Пак ще подчертая, че за последните 4 год. са признати 13 царевични хибрида, които намериха широк прием сред земеделските стопани. Това са: Кн 317, Кн 320, Кн 564, Кн 565, Кн 568, Кн 570А, Кн 571, Кн 572, Кн 573, Кн 575, Кн 648, Кн 649 и Кн 651. Всички те са подходящи за зърно и силаж. Хибридите от ранната и средно ранната група са най-търсени от производителите за зърно. Подходящи са за отглеждане във всички региони на страната и могат да се използват за втора култура.
От всички хибриди има осигурен посевен матариал. Сортовата листа ще бъде актуализирана през 2023 г., тъй като имаме новопризнати хибриди на ИЦ-Кнежа. През тази 2022-ра предложихме 36 хибрида високодобивни и отлично адаптирани към климатичните условия царевични хибриди

-Освен със селекция в ИЦ се разработват и предлагат технологии за производство на царевица при различни производствени и почвено-климатични условия. Кои са най-атрактивните и достъпни ли са за земеделците?

-До 2000 г. се смяташе, че агротехнологиите са изчерпали своите възможности за повишаване потенциала на селскостопанските култури. С навлизането обаче на нова земеделска техника, технологиите придобиха важно значение за повишаване добивите от земеделските култури и ние се стараем да сме в крак с модерното земеделие.
Най-голям интерес за земеделските стопани в царевичното производство, се оказа предложената от нас технологична схема „Система Плюс“. Тя се изразява в смесено засяване на 2 или повече хибрида, близки по вегетация, в общ посев и произведени по схема на смесване. Увеличаването на добива е в рамките на 10-12%, дължащо се на преопрашването на хибридите.

-През последните години, във връзка с глобалното затопляне, все повече се говори, че соргото ще бъде алтернатива на царевицата, вашият коментар?

-От няколко години нашият екип работи съвместно с научните екипи на Институт по фуражите – Плевен, и Земеделския институт – Скопие. В трите института се провеждат съвместни опити за изпитване на количествени и качествени показатели на двете култури – царевица и сорго. Досегашните резултати показват по-висока сухоустойчивост при соргото, но липсва потенциала за добив и качество на зърното при царевицата. Двете култури могат да се отглеждат едновременно, без това да измества, която и да е от тях.
Целта, която си поставих като директор е да увелича пазарния дял на нашите хибриди и да върна родната селекция по българските земи. Твърде амбициозна задача, но с подкрепата на цялото ръководство – на място и в ССА, научния колектив, административен, технически и помощен персонал, тази мисия се оказа успешна.
Неслучайно през последните 5 години Институт по царевицата е носител на 15 престижни награди и отличия от СИБ, ИТИ, НАЗ, международното изложение АГРА и ССА. Не е случаен и фактът, че от няколко години не можем да задоволим напълно търсенето на семена от нашите хибриди, поради малката площ, с която разполагаме за семепроизводни посеви.
Заслуга за популяризирането на нашите продукти и практични резултати имат много национални и международни издания. Благодаря на „Агровестник“ за подкрепата и връзката, която създават с нашите клиенти!

Въпросите зададе Велина ПЕТКОВА

повече в Агровестник- стр. 5-19

Цялото интервю може да прочете на сайта на „Агровестник“

 


 

Учени от Институт по царевицата взеха участие в ХХV Конференция на Еукарпиа – секцията по царевицата и соргото.

1655467049288 1

На конференцията, която се проведе от 30.05.2022 до 2.06.2022 г. в Белград, организирана от Институт „Земун поле“, от ИЦ-Кнежа взеха участие проф. д-р Ст. вълчинков, доц. д-р Н. Петровска, доц. д-р В. Вълкова, доц. д-р М. Илчовска и ас. Ж. Вълчинков.

На конференцията бяха представени 37 пленарни доклада в 3 секции и 44 постерни доклада в електронен вариант.

Участниците от ИЦ-Кнежа представиха три електронни постера:

EVALUATION OF THE STABILITY OF EARLY MAIZE HYBRIDS BY PARAMETRIC AND NONPARAMETRIC METHODS

S. Vulchinkov, N. Petrovska. Zh. Vulchinkov, V. Valkova

DYNAMICS OF GRAIN YIELD AND MOISTURE AT HARVEST AND PROGRESS OBSERVED IN AN EIGHTEEN-YEAR TESTING OF MAIZE HYBRIDS FROM 4 FAO GROUPS

Stefan Vulchinkov, Zhelyazko Vulchinkov

ECOLOGICAL STABILITY AND PLASTICITY ASSESSMENT OF EXPERIMENTAL MAIZE HYBRIDS

Mima Ilchovska, Penka Vulchinkova, Natalya Petrovska, Valentina Valkova

Конференцията премина на много високо научно ниво. Отчетен бе постигнат значителен прогрес при прилагането на нови селекционни методи – хаплоидна селекция с нови разработени индуктори, маркери и QTL контролиращи спонтанна дихаплодиация, съкращаващи селекционния процес. Използването на тази технология в периодичния отбор, съчетана с геномна (SNP) селекция също води до ускорен прогрес.

За ръководител на секцията с тригодишен мандат бе избрана д-р Виолета Анушелкович от Белград.

 

1655467049249 1 1655467049258 1 1655467049273 1
1655467049267 1 1655467049238 1
 

 


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Страница 1 от 14