Институт по царевицата - Кнежа с участие в два конкурса за иновации на АГРА 2024

  

 

ITI 2024 3

 

За поредна година Институт по царевицата – Кнежа взе участие в XХII изложение – Agra - Agrotech-IТI’2024 – категория нови сортове растения. Кандидате бяха новопризнатите през 2024 г. хибриди захарна царевица Кнежа sweet 1, пуклива царевица Кнежа pop 1 и Кнежа 576.

 Кнежа sweet 1 e нов хибрид захарна царевица. Предназначен за здравословно, балансирано и вкусно хранене на хората с биологично активна и екологично чиста храна. Едри, жизнени растения. Притежава отлични вкусови качества при варене и печене на кочаните. Подходящ за свежа консумация и консервиране. Много добър търговски вид.

Сертификат № 11297/25.01.2024 на Патентно Ведомство

Кнежа pop 1 е нов хибрид пуклива царевица. Хубави, бели, едри и хрупкави пуканки, с овална форма, с добър търговски вид и много добри вкусови качества

Сертификат № 11298/25.01.2024 на Патентно ведомство на Република България

Автор на хибридите е доц д-р Георги Йорданов

 

 

Кнежа 576 – нов хибрид царевица. Подходящ е за отглеждане при сухи и поливни условия за зърно и силаж.

Хибридът съчетава висока продуктивност с устойчивост към икономически важни болести

и неприятели по царевицата. Сухоустойчив е. При трайно засушаване рязко се отличава от другите хибриди в средно-късната група с по-добрата си продуктивност

Автори на хибрида са ас. Красимир Павловски, доц. д-р Валентина Вълкова, доц. д-р Наталия Петровска

Сертификат № 11293/25.01.2024 на Патентно ведомство на Република България

 

 Inovacii 2024  ITI 2024 2

 

Институт по царевицата и тази година участва с авторски разработки в Конкурса за иновации в 31-ото издание на изложбата „Агра“ в Пловдив. 

В Раздел VII „Научни разработки“ , ИЦ – Кнежа  участва с хибриди царевица Кнежа 652 и Кнежа 653.

 

Кнежа 652Кнежа 652 нов български хибрид царевица за фуражно зърно, силаж и биогаз.

Късен хибрид царевица – група над 600 по ФАО, предназначен за производство на зърно, силаж и биогаз

Поради убедително превъзходство на добива на хибрид Кн 652 над този на стандартите в ИАСАС, хибридът е признат след двугодишно изпитване

Подходящ за екстензивно и интензивно производство

Хибрид за ранна сеитба (10°С на почвата), с бърз начален темп на развитие

Здраво, високо (260-280 см), добре облистено стъбло (13-15 бр.), устойчиво на полягане

Добър синхрон в цъфтежа на репродуктивните органи (ASI = 0-2)

Компактни, едри кочани с дължина 24-25 см, брой редове 16, брой зърна в ред 50-52 (800-832 зърна на кочан), тегло на зърно от кочана – 230 гр., дължина на зърното 10-12 мм

Маса на 1000 семена – 273,5 гр.

 

Хектолитрово тегло – 75 кг/хл.

Рандеман – 84-85%

Бързо изпускане на влагата от зърното при достигане на физиологична зрялост, подходящ за механизирано прибиране

Високи качествени показатели на зърното и силажа – съдържание на протеин в зърното 10,38-10,43%; скорбяла – 68,01%; фибри – 2,07%;

Устойчив на икономическите важни болести при царевицата - листен пригор (Helminthosporium turcicum), обикновена главня (Ustilago zea), фузариоза по стъблото и кочана (Fusarium ssp.)

Подходящ за включване в Система „Плюс“ с всички късни хибриди, за повишаване на добива на зърно от единица площ

Препоръчителна гъстота на отглеждане

При неполивни условия – 5000-5200 раст/дка

При поливни условия – 6300-6500 раст/дка

 

Със заповед № РД 12-2/15.03.2023 г. Министъра на земеделието утвърди признаването и вписването в Официалната сортова листа на Република България на хибрид на Кнежа 652.

Хибридът е създаден в Институт по царевицата – Кнежа от доц. д-р. Валентина Вълкова и доц. д-р Наталия Петровска

 Притежава сертификат №11294 от 25.01.2024 г. на Патентно ведомство на Република България.

 

Кнежа 653Кнежа 653 – нов български хибрид царевица за фуражно зърно.

Средно късен до късен, ФАО 550, хибрид царевица за фуражно зърно.

Изпуска бързо влагата на зърното и достига навреме до стандартна влага на зърното, подходящ за механизирано прибиране.

Растения - високи, здрави, над 3м (310см), устойчиви на полягане, добре облистени с дълги (100см) и широки (12см) листа, с голяма фотосинтезираща листна площ (над 8000см2) - подходящи за силаж и цяло растенийно прибиране.

При естествени условия на отглеждане устойчив на главня –Ustilago zeae и фузариум – Fusarium graminearum, стъблено и кореново гниене.

Многоредови , цилиндрични кочани – 18 реда х 45 зърна в ред, или 810 зърна в кочан. Средния брой кочани на едно растение достига 1.2 броя, което осигурява компенсаторни възможности на посева при по-ниски гъстоти на отглеждане.   ( Снимка 1.)

Зърното е едро, дълбоко, лесно се оронва от вретеното с високо хектолитрово тегло – 76 kg/hl.

Рандемана на зърно от кочана е висок – достига 84-85%.

Продуктивност. Резултатите от изпитването, при неполивни условия, на реалните продуктивни възможности на хибрида в ИАСАС за 2021г. показват че той превишава средния стандарт от опита със 105,8%. и от него са получени около 1000кг/дка стандартно зърно при неполивни условия на отглеждане.

Има възможности да се отглежда при по-ниски гъстоти, за икономия на семена.

Качество на зърното . Повишено белтъчно съдържание на зърното – 9.9 – 10%. Резултатите от Химически анализ за съдържание на протеин в зърното на новия хибрид царевица Кнежа 653 показва, че той е с по-високо белтъчно съдържание от някои други търговски хибриди (Таблица 1.) Подходящ за силаж и цяло растенийно прибиране.

 

Таблица 1.

Химически анализ за съдържание на протеин в зърното на новия хибрид царевица Кнежа 653 и някои търговски хибриди царевица, осъществен с помощта на апарат Sup NIR -2700 SERIES, през 2023 година в Института по царевицата - Кнежа.

Анализиран

Хибрид

Съдържание на Протеин

(%)

В % към

Р9903

( Стандарт1)

В % към

Кнежа 435

(Стандарт 2)

Р9903 - ( Стандарт1)

8.5

-

89.5

Кнежа 435 - (Стандарт 2)

9.5

111.8

-

 Кнежа 653

 9.9 – 10.0

 116.5

 104.2

 

 

Със заповед № РД12-2 от 15.03.2023 година на Министъра на земеделието се утвърждава и признава хибрид царевица Кнежа 653 за вписване в Официалната сортова листа на Р.България.

Хибрид царевица Кнежа 653 е създаден в Института по царевицата в град Кнежа от селекционера доц.д-р Георги Йорданов.

Притежава Сертификат на Патентно ведомство №11295/25.01.2024 г.