Кратък исторически преглед от създаването на Института до наши дни

 

 Институтът по царевицата гр. Кнежа води началото си от 1924 г. Тогава със Заповед № 4054 от 25.10.1924 г. на Министъра на земеделието, е открито Опитно поле в гр. Кнежа за създавене на мрежа от опитни институти, като гръбнак на агрономическата наука в страната. Реалното му създаване е извършено с Указ № 77 от 03.12.1925 г., подписан от Негово Вличество цар Борис ІІІ.

"Да се направи от Кнежа голям просветен център за земеделеца в цялата дунавска България."

DSC 0022   DSC 0023

 Указ на цар Борис ІІІ

DSC 0021

 

 

"Село Кнежа ще има земеделско училище, опитно поле и семепроизводно стопанство. Опитното поле ще облагороди семената на сеющите култури и създаде и нови такива ..."

  вестник "Кнежански вести" , 1924 г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Началото на научните изследвания се поставя през 1926 год. с разработване и извеждане на програма за подобряване на работата с царевицата. Първите опити с пшеница са заложени през 1928 г., а през есента на същата година се открива “депо за добитък в Кнежа”, което през 1939 год. прераства в Опитна станция по животновъдство. Научноизследователската програма е разширена с разгрнатата подобрителна работа при фасул, ечемик, овес и слънчоглед, а през 1930 г. се залагат първите опити с обработка на почвата, торене и отглеждане на растенията.

Прeз 1931 г. Опитното поле се обединява със семепроизводното стопанство към Практическото земеделско училище в Държавна земеделска опитна стаенция със значително по-широка научна програма и семепроизводна дейност.

sgrada na inst 1924   DSC 0825

Първата сграда на Института - 1925 г.

 

DSC 0030        DSC 0031 

Жътва в семепроизводното стопанство на Института - 1929 г.   Мичерлихова вегетационна къща - 1930 г.

 

В периода до 1930 г. се слага началото на сортоизпитването и селекция на царевицата, пшеницата, ечемика, овеса, фасуа и първи опити по обработка на почвата, окопаване на растенията и торене. Най-голямо научно и сеекционно постижение на Института е създаването на сорта зимна мека пшеница № 301, признат през 1948 г. Сортът е създаден от Жеко Чолаков и Борис Белев. Създадени са и сортовете ечемик № 90, Овес № 26, Слъчоглед Възкъсен № 90 и Софийско-Кнежански 3/18 от д-р Атанасов.

 По пътя на масовата селекция през 1926-28 г. Жеко Чолаков създава първият сорт "Бяла седефана" царевица. Вторият сорт е получен от д-р Атанасов "Жълта местна подорена - 1857". По-късно са създадени и други сортове "Твърда бяла № 241", "Кнежанска твърда, портокалова № 1241", "Кнежански твърда жълта № 1006".

По агротехниката на царевицата работят от 1929 г. Атанас Смирнов, Петко Радомиров, Крум Петков, Йордан Йорданов, Гриша Найденов и създават цялостна програма по обработка на почвата и торене. Установяват подходщи срокове на сеитба, гъстота на посева.

 

DSC 0024   DSC 0042

 

Най-голямо научно и селекционно постижение на Института през този период е създаването на сорт Зимна мека пшеница № 301, заемащ 70 % от площите на културата в страната. В резултат на подобрителна работа с № 301 и по пътя на половата хибридизация със сортовете Окерман, Юбилейна І и ІІ са излъчени и други перспективни сортове пшеница: № 14, Червенка и т.н. Създадени са сортовете Ечемик № 90, Овес № 26, Слънчоглед Възкъсен 386 и Софийско-Кнежански 3/18.

  Подобрителната работа с царевицата започва през 1926 г. По пътя на масовата селекция е създаден първият сорт “Бяла седефена царевица”, а чрез отбор в жълти местни царевици – “Жълта местна подобрена – 1857”. Широко приложение в практиката намират сортовете: “Твърда бяла № 1241”, “Кнежанска твърда портокалова № 1965”, “Кнежанска твърда жълта № 1006” и др. Нов етап в селекционната работа е междусортовата хибридизация започва през 1949 г. От стотиците изпитани хибриди са признати и районирани само 9 бр., от които най-широко разпространение намира “Жълта местна подобрена х А 26

От 1951 г. се поставя началото на междулинейната хибридизация. В Института се проучват и чуждестранни сортове, междусортови и междулинейни хибриди, в резултат на което в практиката намират приложение двойните междулинейни хибриди: “ВИР – 42”, “Охайо С-92”, “Висконзин 641 АА”, “Канзас 1859” и др.

Научноизследователската работа по агротехника на царевицата започва през 1929 г. с установяване подходящите срокове на сеитба, гъстотата на посева, сеитбената нарма и др. Първите опити по обработка на почвата са заложени през 1931 г. В продължение на девет години се разработва и извежда цялостна научноизследователска програма по обработка на почвата, торене и ролята на предшествениците в отглеждането на пшеница, царевица, слънчоглед, овес, фасул и други култури. Въведена е двуполката “пшеница–царевица”, елиминирана е черната угар с въвеждане на тревно-фуражни сеитбообращения, заменяне на тревните смески с люцерна и т.н.

Първите опити с торене на царевицата са заложени през 1931 г. Установява се торопотребността на основните почвени типове, влиянието на варуването при киселите горски почви, норми и срокове на торене, техника за внасяне на минерални и органични торове, ролята на вегетационните подхранвания, изследват се процесите на трайните изменения в почвата, мястото на торенето в борбата със сушата и др.

Поставя се началото на опитите за борба с плевелите чрез обработка на почвата при съчетаване на подметката с дълбоката оран и последващо окопаване. На по-късен етап се въвеждат хербицидите и се изучават възможностите и съчетаването на механичните с химичните средства за борба.

Паралелно с научноизследователските програми в областта на растениевъдството, се развиват и изследванията по проблемите на животновъдството. Започва развъдно-подобрителна работа със свинете и производството на елитен разплоден материал за страната. Създадена и усъвършенствана е “Бяла българска облагородена свиня”, призната за една от най-ценните български породи. Определен е приносът на Института с изследванията в областта на силажиране на фуражите и хранене на свинете с фураж и люцерново брашно. Установени са подходящи леки типове свинарници, лагерно-пасищно отглеждане на свинете, техника на заплождане и т.н.

В областта на говедовъдството е работено за създаване на млечно-месна порода чрез кръстосване на местно “Сиво говедо” с “Кулско” и “Сименталско”, а по овцевъдство – за създаване на полутънкорунна порода за вълна, млеко и месо, чрез кръстосване на “Черноглава плевенска” с “Меринофлайш”.

До 1938 г. главната насока на работа на станцията е била агротехническа. Поставени са за разрешаване най-важните въпроси по обработка на почвата, отглеждане на растенията и торене, паралелно с това задълбочаване работата по селекция на пшеница, царевица и слънчоглед.

От 1946 до 1950 г. научноизследователската работа се поделя по равно между агротехника и селекция и обхваща главно изследванията за подобряване на вегетационния фактор вода, решаващ за повишаване на добивите, определяне торопотребността на почвата и рационализиране на торенето; селекционна работа с царевица, пшеница, слънчоглед, ечемик, овес, бобови и др.

От 1950 г. по решение на Министерството на земеделието, станцията прераства в Институт по агротехника. Увеличава се обемът на научноизследователската работа и се извършва цяластно преустройство на научната тематика и организация. От 1950 до 1954 г. вземат превес агротехническите изследвания свързани с въвеждането на тревополната система и особено проблема за борба със сушата.

DSC 0038

 

Научноизследователската работа се провежда в следните направления:

          1. Земеделие с раздели: сеитбообращения, обработка на почвата, торене, лаборатория по агрохимия и физика, и агрометеорологична станция.

       2. Подобрителна работа с полските култури с раздели: селекция и агротехника на царевицата, селекция на пшенецата, селекция и агротехника на фасула, агротехника на памука, растителна защита, ентомология и фитопатология.

          3. Фуражно производство

          4. Зеленчукопроизводство

          5. Напояване

          6. Животновъдство с четири раздела – свиневъдство, говедовъдство, птицевъдство и овцевъдство.

          7. Икономика и организация

          8. Внедрителска дейност

 

През 1954 г. Институтът по агротехника се обединява със Станцията по животновъдство в Селскостопански научноизследователски институт с две опитни бази – в с. Медковец и с. Голямо Пещене.

За подобряване, разширяване и задълбочаване на научноизследователската работа на института, по решение на Министерството на земеделието и горите, той прераства в Комплексен селскостопански научен институт. В системата му са включени Комплексна опитна станция гр. Видин и Хидромелиоративна опитна станция гр. Павликени.Създадена е опитна база по поливно земеделие в с. Долни Луковит и е обособена Експериментална база с 17 135 дка. земя, от които за опитни цели – 2 910 дка. В този период са решени редица въпроси от агротехниката на основните земеделски култури и са създадени голям брои сортове.

 


 

През 1962 г. Комплексният селскостопански научен институт се трансформира в Институт по царевицата гр. Кнежа, отговарящ за Националната координационна програма по царевицата в страната. В селекционните програми се въвежда наличният световен генофонд и достижения в областта на селекцията и генетиката на царевицата, което дава възможност за съвсем кратък период от време да бъдат създадени, признати и районирани серия нови хибриди, между които: Кн. 35, Кн. 36, Кн 38, Кн 602, Кн 611, Кн 403 др. Резултатите са много добри и техните създатели са наградени с Димитровска награда - Владимир Вълчинков, Атанас Севов, Кана Рускова, Гето Тодоров, Гр. Найденов.

Поставено е началото на извеждане на опити с различни системи на обработка на почвата и въвеждане на минимални и нулеви обработки. Извежда се един от най-продължителните опити, със система на торене на царевицата в звено с пшеница и като монокултура, в т.ч. и микроторене. На научна основа се поставя борбата с плевелната растителност при съчетаване на механичните с химични средства. Разширена е работата по агроекология, напояване, механизация и икономика на царевичното производство.

DSC 0043   

В опитното поле на Института - 1970 - 1971 г.

DSC 0039  

Част от колектива , създал и внедрил нови царевични хибриди, носител на Димитровска награда, 1972 г.

От дясно наляво - Атанас Севов, Кана Рускова, Владимир Вълчинков и Гето Тодоров.

  

Развиват се нови направления в селекцията на царевицата – създаване на високолизинови, високопротеинови, амилозни, каротинови, захарни и пукливи царевици, хибриди с различен срок на узряване за зърно, силаж и втора култура. Задълбочават се изследванията по експериментален мутагенезис, отдалечена и подвидова хибридизация. С цел обогатяване генетичната основа на селекцията, в селекционната програма се въвежда екзотична плазма. Разширяват се и се задълбочават изследванията на явлението хетерозис, наследяването на количествените признаци, биосинтеза на протеин, факторите влияещи върху добива, имунологичните изследвания и устойчивостта на хибридите към болести и неприятели. Поставя се началото на изследвания на цитоплазматичната и генетична мъжка стерилност при царевицата с оглед премахване на ръчния труд за обезметляване на майчините компоненти, подобряване биологичните качества на линиите родителски компоненти на хибридите. Изпитват се нови схеми на семепроизводство.

         В резултат на системна и целенасочена научноизследователска работа са признати и районирани хибриди от всички групи на зрялост и направления на използване:

         - Ранни хибриди – група 200-300 по ФАО. Вегетационен период 105-115 дни – Кн 180, Кн 255, Кн 260А, Кн МV – 293 и др.

         - Средно-ранни хибриди – група 350-450 по ФАО. Вегетационен период 115-125 дни – Кн 430, Кн 455, Кн 460 и др.

         - Средно-късни хибриди – група 500-600 по ФАО. Вегетационен период 125-135 дни – Кн 510, Кн 530, Кн 556, Кн 557 и др.

         - Късни хибриди – група над 600 по ФАО. Вегетационен период 135-150 дни – Кн 611, Кн 613, Кн 614, Кн 641, Кн 711, Кн 712 и др.

         - Високолизинови – Кн 3, Кн 8, Кн 32О2, Кн 45 О2

            - Високопротеинови – Кн ВП – 556, Кн ВП – 633

         - Хибриди за силаж – Кн 35, Кн 633, Кн 650, Кн 666, Кн 673, Кн 674 и др.

         - Пуклива царевица български сорт

       - Създадени са синтетици на широка и тясна генетична основа. Изучени са ОКС и СКС на самоопрашени линии и наследяването на основните признаци от линиите в хибридите. Разработени са схеми за използване на мутационната и рекурентна селекция и т.н.

Изследванията в областта на технологията са насочени към създаване на условия за пълна изява на продуктивните възможности на хибридите и разработване на комплексни технологии по направления на използване и условия на отглеждане, в т.ч. обработка на почвата. Ролята на сеитбообращенията и предшествениците за царевицата и връзката им при борбата с плевелната растителност.

Изучава се хранителният режим на царевицата с макро и микроторове в система с различни торови норми и съотношения на NPK, на хибриди и техните родителски компоненти, при условия с и без напояване.

Установено е влиянието на гъстотата на посева за продуктивността на хибридите в зависимост от вегетационния период, условията на отглеждане и направленията на оползотворяване на продукцията. Борбата с плевелната растителност се изучава в неразривна връзка с опазването на околната среда.         Направена е агроекологична класификация на хибридите по вегетационен период по системата на ФАО, броят на листата и сумата на ефективните температури.

Изучена е биологията и средствата за борба срещу икономичиски важни болести и неприятели – главня, хелминтоспориум, фузариум, телен червеи, царевичен пробивач и сив царевичен хоботник.

Изпитани са различни начини на прибиране и съхранение на продукцията на зърно и кочани, съхранение на зърното с 30-32 % влажност, целорастенийно прибиране на царевицата за силаж с 28-30 % и 40-45 % сухо вещество. Разработена е икономическа оценка и обосновка на отделни елементи от технологията на царевицата и са внедрени технологии за производство на царевица за зърно, семена и силаж по отделни АЕР и условия на отглеждане. Внедрени са технологии за суперинтензивно производство на царевица за зърно и силаж при среден добив 1200-1500 кг./дка зърно и 2500 кг./дка суха биомаса и т.н.

След 1989 г. в съответствие със свободните пазарни отношения и регламентираната частна собственост върху земята, научноизследователската работа е с подчертано приложен характер, организирана в три секции:

         - Секция “Генетика, Физиология и Биохимия”;

         - Секция “Селекция и семепроизводство”;

         - Секция “Агротехника и икономика”.

         Приоритетно значение имат изследванията насочени към:

         - Подобряване на хибридния състав;

         - Събиране, съхраняване проучване и поддържане на генетичните ресурси;

         - Разработване на биотехнологични методи за селекция на царевица;

         - Оценка и управление на рисковете на околната среда в условията на устойчиво земеделие;

         - Оптимизиране на системи за обработка на почвата, минерално хранене и борба с болести, вредители и плевели;

         - Научни изследвания в областта на агротехниката и икономиката за получаване на екологически чиста и конкурентноспособна продукция;

         За постигане на заложените цели усилията са насочени към:

- Разширяване на генетичната плазма;

- Създаване на нов изходен материал, чрез използване на нови генетични и физиолого-биохимични методи;Усъвършенстване методите на селекционния процес на основата на експерименталния мутагенезис, отдалечена хибридизация, безвекторен пренос на ДНК и клетъчно тъканни технологии; Селекция на устойчивост на стресови условия; Създаване на хибриди с бърз темп на изпускане на влагата в периода от физиологична да пълна зрялост;

- Създаване на хибриди със специални качества;

- Предлагане на пазара на автентични, биологически чисти предбазови, базови и сертифицирани семена;

- Изясняване на сложните взаимодействия в системата “генотип – почва – климат” като научнообоснована основа за съставяне на диференцирани параметри и технологии за производство.

 След 1989 г. в съответствие със свободните пазарни отношения и регламентираната частна собственост върху земята, научноизследователската работа е с подчертано приложен характер, организирана в три секции:

         - Секция “Генетика, Физиология и Биохимия”;

         - Секция “Селекция и семепроизводство”;

         - Секция “Агротехника и икономика”.

         Приоритетно значение имат изследванията насочени към:

         - Подобряване на хибридния състав;

         - Събиране, съхраняване проучване и поддържане на генетичните ресурси;

         - Разработване на биотехнологични методи за селекция на царевица;

         - Оценка и управление на рисковете на околната среда в условията на устойчиво земеделие;

         - Оптимизиране на системи за обработка на почвата, минерално хранене и борба с болести, вредители и плевели;

         - Научни изследвания в областта на агротехниката и икономиката за получаване на екологически чиста и конкурентноспособна продукция;

За постигане на заложените цели усилията са насочени към:

- Разширяване на генетичната плазма;

- Създаване на нов изходен материал, чрез използване на нови генетични и физиолого-биохимични методи;Усъвършенстване методите на селекционния процес на основата на експерименталния мутагенезис, отдалечена хибридизация, безвекторен пренос на ДНК и клетъчно тъканни технологии; Селекция на устойчивост на стресови условия; Създаване на хибриди с бърз темп на изпускане на влагата в периода от физиологична да пълна зрялост;

- Създаване на хибриди със специални качества;

- Предлагане на пазара на автентични, биологически чисти предбазови, базови и сертифицирани семена;

- Изясняване на сложните взаимодействия в системата “генотип – почва – климат” като научнообоснована основа за съставяне на диференцирани параметри и технологии за производство.

В периода 1962-2018 година в Института са създадени и признати над 100 броя царевични хибриди. Разработени и внедрени в земеделската практика са технологии за производство на царевица при различни условия на отглеждане и направления на използван

Поставянето на научните изследвания на високо равнище в унисон със световната наука доведе до конкретни научни постижения. В периода след 2000 г. са признати от ГД ”Сортоизпитване” при ИАСАС 29 броя царевични хибриди.

В Патентно ведомство на Р. България се поддържат над 30 броя сертификати на царевични хибриди.

Достиженията на научно-приложните изследвания дават възможност за комерсиализация на научните продукти. Ежегодно Институтът сключва ”Лицензионни договори” с утвърдени семепроизводители от всички региони на страната за производство на сертифицирани семена. Производството на високите категории семена (предбазови и базови) се осъществява на базата на ”Възлагателни договори”.,

 

 

 


 

Институтът по царевицата предлага:

  • Базови и сертифицирани семена от царевица;
  • Сертифицирани семена от други полски култури (пшеница и ечемик);
  • Научно обосновани програми за подобряване производството на царевица за зърно, семена, силаж и неговото научно обслужване;
  • Обучение на кадри (докторантури) в областта на селекцията и семепроизводството на царевицата.
  • Лекционна, консултантска дейност и лабораторно обслужване.

 

Институтът има дългосрочно сътрудничество (повече от 50 години) с Институт за кукуруз „Земун поле“ – Белград, Сърбия, с Национален институт за земеделски изследвания – Фундуля, Румъния и напоследък със Селскостопанска академия на провинция Хейлундзян – Китай.

 

Институтът има програмна акредитация за обучение в образователна и научна степен „Доктор” по научни специалности: Селекция и семепроизводство на културните растения, шифър 04.01.05.

 


 

Личности с особен принос за развитието на Института и на цялата земеделска наука.

 -         Акад. Христо Даскалов – директор на станцията в Кнежа през 1931 – 1932 г. световно известен учен, генетик, по-късно зам. председател на БАН, председател на АСН (1966-1972) и пръв ректор на ВСИ – Пловдив.

 -         Чл. Кор. Исай Георгиев – ръководител на научния колектив от Станцията по животновъдство, създал породата свине "Голяма бяла българска", по-късно декан на Зоотехническия факултет на ВСИ – София.

 -         Проф. Кирил Киряков – директор на Института в перода 1955-1956 г., по-късно виден университетски преподавател, ръководител през 50-те години на миналия век на научната група по царевицата, от която се раждат плеада учени-селекционери като: Владимир Вълчинков, Атанас Севов, Никола Томов, Григорий Найденов, Трифон Георгиев, Панайот Станев, Гено Телкиев и др.

 -         Акад. Никола Томов – учен и селекционер, най-дълггодишен директор на Института по царевицата (от 1978 до 1991), през който период научното звено има най-голямо развитие и творчески постижения.

 -         През периода 1959-1963 г. в Кнежа като млад сътрудник работи Тодор Рачински, по-късно директор на Добруджанския институт в Генерал Тошево, най-талантливият български селекционер при пшеницата, чийто сортове имат световно признание.

 

Програма

 

ПРОГРАМА

 

Тържествено честване

 

Тържественото честване ще се състои на 10.09.2019 г. от 10.00 ч. в Читалище „Борба” гр. Кнежа

13.00 -14.00 часа - Обяд

14.00 часа - Посещение на демонстративно поле на ИЦ-Кнежа

19.00 часа - Тържествена вечеря

 

Юбилейна научна сесия

 

Научната сесия ще се проведе на 11.09.2019 г.в салона на ИЦ-Кнежа от 9.00 часа.

 1.Пленарни доклади – 9.00 часа

 2.Постерна сесия – 13.00 часа

Указания за участие

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

1. Заявките за участие и резюметата (до 160 думи)  да се изпратят в срок до 30 август 2019 г. на e-mail: mri_kneja@abv.bg

2. Потвърждение за участие ще получите на посочения от вас e-mail.

3. Пълният текст на постерите и докладите да бъде представен съгласно изискванията за отпечатване в сп. “Journal of Mountain Agriculture on the Balkans (JMAB)”в срок до 30.09.2019 г. (на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ). Докладите ще бъдат отпечатани и публикувани в JMAB.

4. Всеки участник може да бъде първи автор на един доклад или постер и съавтор в други. Размер на постера – 80/120 см.

5. Таксата за правоучастие е в размер на 100 лв. и трябва да бъде платена до 30.08.2019 г. по банков път по сметка:

 

IBAN: BG 89BPBI79443195058203

BICBPBIBGSF

Юробанк и Еф Джи България АД офис гр. Кнежа

Тя включва отпечатване на материалите, кафе пауза и обяд.

 

6. Пътни, дневни и нощувки се поемат от участниците.

 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявките за участие и резюметата (до 160 думи)  да се изпратят в срок до 30 юни 2019 г. на e-mail: mri_kneja@abv.bg

2. Потвърждение за участие ще получите на посочения от вас e-mail.

3. Пълният текст на постерите и докладите да бъде представен съгласно изискванията за отпечатване в сп. “. “Journal of Mountain Agriculture on the Balkans (JMAB)” ” в срок до 30.09.2019 г. (на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ). Докладите ще бъдат отпечатани и публикувани в JMAB.

4. Всеки участник може да бъде първи автор на един доклад или постер и съавтор в други. Размер на постера – 80/120 см.

5. Таксата за правоучастие е в размер на 100 лв. и трябва да бъде платена до 30.07.2019 г. по банков път по сметка:

 

IBAN: BG 89BPBI79443195058203

BICBPBIBGSF

Юробанк и Еф Джи България АД офис гр. Кнежа

Тя включва отпечатване на материалите, кафе пауза и обяд.

 

6. Пътни, дневни и нощувки се поемат от участниците.

 

Важни дати

—   До 30.06.2019 г. – изпращане на заявки и резюмета

·      До 30.07.2019 заплащане на такса правоучастие по банкова сметка:

·      До 30.09.2019 г. изпращане на пълния текст на докладите на e-mail: mri_kneja@abv.bg

 

—   До 30.06.2019 г. – изпращане на заявки и резюмета

·      До 30.07.2019 заплащане на такса правоучастие по банкова сметка:

·      До 30.09.2019 г. изпращане на пълния текст на докладите на e-mail: mri_kneja@abv.bg

 

 

 


До 30.06.2019 г. – изпращане на заявки и резюмета

·      До 30.07.2019 заплащане на такса правоучастие по банкова сметка:

·      До 30.09.2019 г. изпращане на пълния текст на докладите на e-mail: mri_kneja@abv.bg

 

Постъпили заявки

 

ДОКЛАДИ

 

Retrospect and Perspectives for Maize Production and Breeding Research in Early Maturity Areas of China

Xizhang Song*, Yordan Tsvetkov, Rui Zhang, Hui Jin, Jumei Zhang

Sino-Russian Agricultural Scientific and Technological Cooperation Center of Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences, 150086 Harbin, P. R. China

  

Стабилност на добива при ранни хибриди царевица оценени с различни методи

Стефан Вълчинков, Пенка Вълчинкова

Институт по царевицата, 5835 Кнежа, България

  

Високодобивен хибрид царевица Кнежа 561 – нова селекция българска царевица

Георги Йорданов

Институт по царевицата, 5835 Кнежа, България

   

Evaluation of the effect of the hue of yellow colour on Diabrotica virgifera virgifera captures in KLP+ traps baited with dual lures

Dimitar I. Velchev1*, Teodora B. Toshova2, Miklós Tóth3

 Maize Research Institute, Agricultural Academy, Knezha, 5835, Bulgaria

 Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Blvd. Tsar Osvoboditel1,1000, Sofia, Bulgaria

 Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences, Herman O. u. 15., H-1022 Budapest, Hungary

 

 

Корелации между показателите на класа при българки сортове тритикале в контрастни условия на средата

Христо  Стоянов

Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево

 

Агрометеоролигчин условия за отглеждане на царевицата в района на Кнежа

В. Георгиев, В. Казанджиев, Д. Атанасов

НИМХ - София

 

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

 

Тематични направления

 

  • Генетика, селекция и семепроизводство

  

Проучване върху наследяването и зависимостта с добива на зърно на дължината на метлицата и броя на разклоненията на метлицата при високо продуктивни хибриди царевица.  

Георги Йорданов 

Институт по царевицата, 5835 Кнежа, България

      

Проучване върху семепроизводството на средноранният хибрид Кнежа 461

Валентина Вълкова, Наталия Петровска

Институт по царевицата, 5835 Кнежа, България

 

Приложение на периодичен отбор на ранен цъфтеж в късна екзотична популация царевица. Резултати от втори цикъл на селекция и ефект на отбора.

Наталия Петровска, Валентина Вълкова

Институт по царевицата, 5835 Кнежа, България

 

 

Аgro-morphological characterization of wild einkorn wheat accessions collected on the territory of south Bulgaria.

Гергана Дешева

 ИРГР – Садово 

  

Корелационен анализ на добива и някои биологични и стопански признаци при експериментални царевични хибриди от група ФАО 400

 Албена Пенчева

ИРГР "К. Малков"- гр.Садово

 

Комбинативна способност за добив зърно и дължина на кочана на средноранни мутантни линии царевица

Мима Илчовска

Институт по царевицата Кнежа, 5835

 

  • Технологии на отглеждане

  

Екологична стабилност на количествени признаци при сортове грах

Валентин Косев, Вилиана Василева

Институт по фуражните култури, 5800 Плевен, България

  

 Подсяване на деградирали семепроизводни посеви от многогодишни бобови за по-нататъшното им използване за фураж

 Емил Василеви Вилиана Василева2

 1Институт по царевицата, 5835 Кнежа, България

 2Институт по фуражните култури, 5800 Плевен, България

  

Химичен състав и пригодност за силажиране на основни плевели в агроценозите на фуражни култури, чрез използване на биопрепарат за силажиране.

Ина Стойчева

Институт по фуражните култури, 5800 Плевен, България

  

Продуктивност и качество на фуража при фий (Vicia sativa L.) в условия на биологично производство

Наталия  Георгиева1, Ивелина Николова

1Институт по фуражните култури, 5800 Плевен, България

  

Дисперсионен анализ на височината на растенията на царевични хибриди Кн-307 и Кн-435 в зависимост от торенето и гъстотата на посева

Люба Глогова, Монко Нанков

Институт по царевицата, 5835 Кнежа, България 

   

Продуктивност и икономическа оценка на люцерната в зависимост от торенето

 Монко Нанков1, Люба Глогова1, Танко Колев2

1Институт по царевицата, Кнежа 5835, България

2Аграрен Университет, Пловдив,

 

   

  • Растителна защита

  

Влиянието на хербициди върху растежа и продуктивността на самоопрашени линии царевица

Соня Горановска1, Щелияна Калинова2 и Нуреттин Тахсим2

5835 Кнежа, България Институт по царевицата1

Аграрен Университет, 4000, Пловдив, България2

 

Разред Thysanoptera в люцернова агроценоза. Литературен обзор

Ивелина Николовa

Институт по фуражните култури, Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов, 89

 

Разред Hemiptera, подразред Fulgoromorpha и Cicadomorpha в люцернова агроценоза

Литературен обзор

Ивелина Николовa

Институт по фуражните култури, Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов, 89

 

Ефикасност на хербициди за почвено приложение в посеви на соя в зависимост от динамиката на метеорологичните фактори

Пламен Маринов-Серафимов, Ирена Голубинова

 Институт по фуражните култури, Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов, 89

 

Селективност на някои хербициди към тръстиковидна власатка (Festuca arundinacea Schreb.)

Пламен Маринов-Серафимов, Ирена Голубинова

 Институт по фуражните култури, Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов, 89

 

Сравнителна оценка на толерантността към ниски температури на образци Sorghum vulgare var. technicum [Körn.]

Ирена Голубинова, Пламен Маринов-Серафимов

 Институт по фуражните култури, Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов, 89

  

Влияние на Лактосемвърху кълняемостта и първоначалното развитие на образци Sorghum vulgare var. technicum [Körn.]

Ирена Голубинова, Пламен Маринов-Серафимов

 

Институт по фуражните култури, Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов, 89

 

Контакти

5835 Кнежа Институт по царевицата

t +359 9132 7163 f

+359 9132 7711

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.ic-kneja.com

Още статии ...


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Страница 1 от 2