Програмна акредитация и докторска програма на Институт по царевицата

 

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - Кнежа е акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация на 24.03.2016 г.

Програмна акредитация и докторска програма - "Селекция и семепроизводство на културните растения" в професионално направление 6.1. Растениевъдство и област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина в Селскостопанска Академия.

Обща оценка по критериите на системата за оценяване - 8,54 (осем цяло и петдесет и четири стотни).

Срок на валидност на акредитацията - 5 години

 


 

НОВ хибрид царевица - Кнежа 310

На Експертна комисия на ИАСАС бе признат за биологични и стопански качества и вписан в Официалната сортова листа на страната новият хибрид на Института по царевицата от ранната група по зрялост - Кнежа 310.

knezha 310-2

 

 


 

Участие на Института в АГРА 2016

2

На изложението бяха представи 19 царевични хибрида  от различни групи на зрялост и направления на използване, както и родителските компоненти за семепроизводството им. Непосредствено преди изложението са изготвени актуални рекламни и проспектни материали, диплянки и брошури с описание и технологични характеристики на хибридите на ИЦ –Кнежа.

Отчетохме възроден интерес към българските хибриди и засилено търсене на семена от нашите хибриди непосредствено след приключване на изложението. Остава изключително търсенето на подходящи за силажиране хибриди, които са различни за различните региони на страната, което за нас е показател за възродено в страната животновъдство от интензивен тип. Хибридите ни захарна, пуклива и бяла царевица също са сред предпочитаните от земеделските стопани, както заради качествата на самите хибриди, така и заради конкурентните цени, на които се предлагат от ИЦ – Кнежа.

При наличие на толкова силна конкуренция в предлагането на царевични хибриди, за нас е постижение да срещнем отзивите на земеделските производители и фермери, които открито заявяват, че някои от чуждите хибриди не са адаптирани към условията на страната и не са реализирали очакваните добиви, респективно, очакваните приходи, впреки високата цена на семенния материал.

Липсва и наблюдаваната от нас в предишни години тенденция за хаотичност и непремерен риск в търсенето на хибриди, без оглед на специфичните почвено-климатични особености на отделните региони, изискванията на самите хибриди и правилна преценка на потенциалните им възможности.

 Хибридите, които предложихме на изложението са: Кнежа 307, Кнежа 310, Кнежа 442, Кнежа 435, Кнежа 509, Кнежа 517, Кнежа 546, Кнежа 549, Кнежа 595, Кнежа 611, Кнежа 613, Кнежа 614, Кнежа 619, Кнежа 620, Кнежа 621, Кнежа М625, Кнежа 683 А, Захарна царевица и Пуклива 1Б, с което смятаме, че сме покрили климатичните изискванията на всеки регион и направление на търсене от страна на производителите.

   

 


 

Фестивал "Златна царевица - Кнежа 2015"

 12113042 991904957517318 854535229 o

 

На 10. 10. 2015 година се проведе деветото  издание на фестивала „Златна царевица”-Кнежа 2015, в който Институт по царевицата участва за поредна година в кулинарното изложение на традиционни царевични продукти.

Представени са и научните достижения на Института.

12119600 991904787517335 1535032624 o

 


 

 


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Страница 16 от 19