Обяви - научна степен и академична длъжност

 

04.08.2016 г.

 

Главен асистент д-р Валентина Иванова Вълкова

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент”, обявен в ДВ бр. 32 от 22.04.2016 г.

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

 

НАУЧНО ЖУРИ

проф. д-р Дочка Ценова Димова - рецензия filetype pdf

доц. д-р Димитрина Йотова Илчовска - рецензия filetype pdf

проф. дсн Дияна Лилова Светлева - становище filetype pdf

проф. дсн Кирил Николов Христов - становище filetype pdf

доц. д-р Пенка Желязкова Вълчинкова - становище filetype pdf

доц. д-р Люба Иванова Глогова - становище filetype pdf

доц. д-р Георги Йорданов Йорданов - становище filetype pdf

 

 

МАТЕРИАЛИ НА КАНДИДАТА

 Резюмета filetype pdf

 Приноси filetype pdf

  


 

28.09.2015 г.

 

Главен асистент д-р Наталия Христова Петровска

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент”

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

 

НАУЧНО ЖУРИ

проф. дсн Кирил Николов Христов - рецензия  filetype pdf

доц. д-р Димитрина Йотова Илчовска - рецензия   filetype pdf

проф. дсн Дияна Лилова Светлева - становище   filetype pdf

проф. д-р Николай Ангелов Ценов - становище   filetype pdf

доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков - становище   filetype pdf

доц. д-р Нели Кирилова Вълкова - становище   filetype pdf

доц. д-р Анелия Илиева Кътова - становище   filetype pdf

 

МАТЕРИАЛИ НА КАНДИДАТА

Резюмета filetype pdf

Приноси filetype pdf

  


 

6.12.2012 г.

 

Публична защита на дисертационен труд на гл. ас. Валентина Иванова Вълкова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучвания върху хетерозиса и семепроизводството на ново поколение хибриди на Институт по царевицата - Кнежа”, разработен от Валентина Иванова Вълкова, докторант на самостоятелна подготовка към Института поцаревицата, Кнежа за присъждане на ОНС „Доктор”  по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения” от професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”.

 

Рецензии:

проф. д-р Кирил Николов Христов  изтегли

доц. д-р Димитрина Йотова Илчовска  изтегли

Становища:

проф. д-р Михаил Николов Христов  изтегли

проф. д-р Николай Ангелов Ценов  изтегли

доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков  изтегли

 

Автореферат  изтегли

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 3. 01.  2013 г. от 13:00 чава в заседателната зала на ИЦ - Кнежа.