Нормативна база

 

ЗАКОНИ

ЗАКОН за Селскостопанската академия Свали файл
ЗАКОН за висшето образование Свали файл
ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България Свали файл
ЗАКОН за професионалното образование и обучение Свали файл

 

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на

академичния състав в Република България

Свали файл
Устройствен правилник на Селскостопанската академия Свали файл

Правилник за развитието на академичния

състав в Селскостопанска академия   

Свали файл

 

 

НОРМАТИВНА БАЗА - Институт по царевицата - Кнежа

 

Етичен кодекс на Институт по царевицата - Кнежа

Правилник за устройството и дейността на Институт по царевицата - Кнежа

Квалификационна характеристика за докторска програма

"Селекция и семепроизводство на културните растения"

Професионално направление  6.1. Растениевъдство

Област: 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Свали файл

Система за оценка на качеството на обучение на

докторанти в Институт по царевицата – Кнежа

Свали файл

Правила и процедури за предотвратяване и санкциониране

на изпитни измами и плагиатство в ИЦ-Кнежа

Свали файл