Отдел Генетика, селекция и семепроизводство


РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

доц. д-р Емил Василев

селекция и семепроизводство

 

СЪСТАВ

 

доц.  д-р Георги Йорданов

Селекция на качество, публикации

доц. д-р Мима Илчовска

Генетика и селекция, публикации

доц. д-р Люба Глогова

Селекция на качество, публикации

доц. д-р  Наталия Петровска

Селекция на ранни хибриди, публикации

доц. д-р Валентина Вълкова

Селекция и семепроизводство, публикации

доц. д-р Емил Василев

Селекция и семепроизводство, публикации

ас. д-р Желязко Вълчинков

Фитопатология

асистент Юлиана Йорданова

Растениевъдство

асистент Борислава Бачийска

Селекция

асистент Никола Гърков

Селекция

 


 

Основна дейност

 

А. Теоретични изследвания

Генетика, физиология и биохимия

 

 • Разработване генетиката на количествения признак при царевицата. Разкриване на количествено генетичните и физиолого-биохимичните закономерности в проявите на хетерозис и доминиране при царевицата във връзка с устойчивостта към абиотични фактори на средата и стрес.
 • Усъвършенстване на технологията на мутационната селекция на основата на хомозиготен и хетерозиготен изходен материал. Разгръщане на експерименталния мутагенезис като средство за увеличаване разнообразието на изходния материал.
 • Използване на полиплоидията и отдалечената хибридизация в селекцията.
 • Разработване проблема за екологичната стабилност на хетерозиса и генните ефекти детерминиращи количествените признаци при царевицата.
 • Разработване на проблема за имунитета на царевицата.
 • Приложение на тъканните култури и безвекторен пренос на ДНК. Изучаване на мутантни, регенерантни и трансформантни линии царевица.
 • Генетични основи на царевичното семепроизводство на основата на извънядрената наследственост (цитоплазмена), ЦМС – типове, С и М с възстановяване на фертилността.
 • Важен интегрален резултат е формиране на нова генетична плазма и усъвършенстване на елитните плазми при царевицата.

Б. ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Селекция и семепроизводство на царевицата

 

 • Обогатяване, съхранение, проучване и управление на генетичните ресурси от царевица.
 • Създаване на високодобивни хибриди царевица за зърно от всички групи на зрялост по ФАО 300-600.
 • Селекция на хибриди със специфично детерминирани качества:

             - високомаслени

             - високолизинови

             - амилопектинови

             - захарни

             - пукливи

 • Селекция на устойчивост към икономически важни болести и неприятели.
 • Създаване на мъжко-стерилни аналози и възстановители на фертилността на родителските компоненти за производство на хибридни семена на стерилна основа.
 • Сортоподдържане на самоопрашените линии и производство на предбазови, базови и сертифицирани семена.