Профил на купувача - 2016

 Публикуване на 25.07.2016 г.

Договор за строително-ремонтни работи текущ ремонт на административни сгради и водонапорна кула  между Институт по царевицата и фирма "ВИТА ТРЕЙД 77" - ЕООД

Документи: Договор; КСТ; Удостоверения; Свидетество за съдимост; Пълномощно

 

 


 

Публикуване на 13.07.2016 г.

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП се сключи настоящия договор за извършване на услуга "ЖЪТВА НА ПРОЛЕТНИ И ЕСЕННИ КУЛТУРИ В ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР. КНЕЖА ЗА 2016 Г."

Договор за извършване на услугата; Ценова оферта; Удостоверения  на основание чл. 87, ал. 6 ог ДОКП -  1 и 2; Удостоверение от Агенция по вписванията, Свидетелство за съдимост

  


 

Публикуване на 23.06.2016 г.

На основание чл. 20, ал. 4, т. 2 и чл. 112, ал. 1  от ЗОП и се сключи настоящият договор за  възлагане на обществена поръчка чрез, с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, ПОЛЗВАНИ ОТ ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР.КНЕЖА

 

Документи:

Договор за възлагане на обществена поръчка; Свидетелства за съдимост  - 1, 2; Удостоверения  на основание чл. 87, ал. 6 ог ДОКП -  1 , 2; Справка Търговски регистър

27.06.2017 - Върната гаранция за добро изпълнение, поради изтичане на договор

  


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Публикуване на 26.02.2016 г.

 Вид на процедурата:  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 Име на поръчката:  „ДОСТАВКА НА ГОРИВА, ОСЪЩЕСТВЕНА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА БЕНЗИН А-95,А-96 и ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА НУЖДИТЕ НА АВТО-ТРАКТОРНИЯ ПАРК НА „ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА”  гр. Кнежа

 Уникален номер в Регистъра на ОП: 9050813

 Срок за получаване на офертите: 10 март 2016г. - 16.00 часа

Необходими документи: 

РешениеПублична покана; Указания за изготвяне на предложения за участие в процедурата; Оферта – образец № 1; Представяне на участника – образец № 2; Декларация за наличие на бензиностанции – образец № 3; Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП – образец № 4; Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП – образец № 4А; Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП – образец № 4Б; Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – образец № 5; Декларация по чл. 55, ал.7 от ЗОП – образец № 6; Декларация за ползване на подизпълнители – образец № 7; Техническо предложение по поцизия № 1:”Доставка на бензин А95, А96 и дизелово гориво за автомобилния парк на Институт по царевицата”- образец 8а Техническо предложение по поцизия 2: ”Доставка на дизелово гориво за нуждите на тракторния парк на Институт по царевицата”-образец 8б Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка–образец № 9; Проект на договор по поцизия № 1:”Доставка на бензин А95, А96 и дизелово гориво за автомобилния парк на Институт по царевицата” - образец № 10а; Проект на договор по поцизия 2: ”Доставка на дизелово гориво за нуждите на тракторния парк на Институт по царевицата” – образец № 10б Ценово предложение по позиция № 1:”Доставка на бензин А95, А96 и дизелово гориво за автомобилния парк на Институт по царевицата” – образец № 11аЦеново предложение по позиция № 2: ”Доставка на дизелово гориво за нуждите на тракторния парк на Институт по царевицата” – образец № 11бСписък на документите – образец №12; Списък на документите, съдържащи се в офертата Образец 12

12.03.016 - Протокол от заседание на комисията по ОП

                        Решение на директора на Институт по царевицата относно ОП

                        Писмо до "Петрол АД" гр. София - покана за преговори; Образци на документи от 1 до 11; Проект на договор - образец 10

11.04.2016 г. -  Договор за доставка на горива с "ДМВ" ЕООД

                           Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

15.06.2016 г. - Договор за доставка на горива с Петрол АД

                           Документи придружаващи договора: Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ; Удостоверения; Служебни бележки

26.04.2017 г. - Съобщение - Възстановена гаранция за изпълнение на договор на "ДМВ" ЕООД, поради приключване на договора

27.06.2017 г. - Съобщение - Възстановена гаранция за изпълнение на договор на "Петрол" АД, поради приключване на договора

 


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 Публикване на 22.12.2015 г.

Вид на процедурата:  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 Име на поръчката: ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА ЗА 2016 ГОДИНА.

Срок за получаване на офертите: 19 януари 2016г. - 16.00 часа

Информация за преписката

ID на документа

 

Тип на документа

Изпратен на:

Дата на

публикуване в РОП:

 

1  

703854

 

Решение        

21.12.2015

21.12.2015

2  

703860

 

Обявление за обществена поръчка        

21.12.2015

21.12.2015

3  

720320

 

Информация за сключен договор        

17.03.2016

17.03.2016

4  

757824

 

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка        

15.11.2016

15.11.2016

5  

762727

 

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка        

14.12.2016

14.12.2016

 

 

 

 Необходими документи: РешениеОбявлениеДекларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП; Договор-проектДекларация за  съгласие; Ценова оферта по позиция 5Ценова оферта по позиция 6; Справка-спесификация Представяне на участникДокументи към ОПОпис на документите;

25.01.2016 г. - Протокол от заседание на комисията по ОП

29.01.2016 г. - Протокол от заседание на комисията по ОП

03.02.2016 г. - Протокол от заседание на комисията по ОП

03.02.2016 г. - Съобщение: Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 08. февруари 2016 г. от 13,30 часа в счетоводството на Институт по царевицата гр. Кнежа.

09.02.2016 г. Протокол от заседание на комисията по ОП - отваряне на ценовите оферти и класиране на кандидатите

10.02.2016 г. Решение №1/09.02.2016 г. на Директора на ИЦ-Кнежа относно класиране на участниците в открита процедура по ОП

05.04.2016 г. Договор с "Балджиеви 91" ООД

                          Удостоверение - липса на задължения1; липса на задължения 2; Удостоверение - Аагенция по вписванията; Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП

                         Договор с "Флора 62" ООД

                         Ценова оферта по позиция 5 - "Препарати за растителна защита"

                         Удостоверение - липса на задължения1; липса на задължения 2; Удостоверение - Аагенция по вписванията

                          Справка-спецификация за необходимите количества торове и препарати за растителна защита за нуждите на ИЦ-Кнежа за 2016 г.

06.04.2016 г. - Върнати гаранции по ОП 

07.04.2016 г. - Събощение: Частично плащане по договор за ОП с "Флора 62" ООД

28.04.2016 г. - Плащане по договор по ЗОП

15.11.2016 г. - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

15.11.2016 г. - Информация за върната гаранация на фирма Флора 62

14.12.2016 г. - Информация за върната гаранция на фирма "Балджиеви-91" ООД

14.12.2016 г. - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка