Обява - Търг с явно наддаване

 

ЗАПОВЕД

 

№51

 

    15.08.2014 год.

  На основание чл.13, ал.2 вр.с глава пета от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Решение на дирекционен съвет по Протокол от 15.08.2014 г., както и поради това, че имота - частна държавна собственост не се използва и няма необходимост да бъде използван от Института по царевицата - Кнежа.

 

ОБЯВЯВАМ

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния недвижими имоти - частна държавна собственост, а именно:

1. Детска градина със застроена площ от 300 кв.м., едноетажна сграда, масивна конрструкция находяща се в местността " Опитно поле" имот № 367006 по плана за земеразделяне на землището на гр.Кнежа описана в акт за частна държавна собственост № 5183 от 15.02.2011г. вписан на 21.02.2011г. в СВ - Кнежа за срок от 10 години (десет години) с начална тръжна цена 134,00 /сто тридесет и четири/ лева месечен наем без ДДС съгласно оценка от лицензиран оценител и решение на Дирекционен съвет за намаляване на начална тръжна цена с 20%, поради нея вя ване на кандидати на първия търг /на основание чл.41, ал.2 от ППЗДС/.

Търгът да се проведе на 12.09.2014 год. от 10,00 ч. в сградата на Института по царевицата в заседателната зала на Институт по царевицата.

Желаещите да направят оглед на горепосоченото имущество могат да получат информация в счетоводството на Института по царевицата, или на тел.: 09132 7507

Тръжната документация може да се закупи в сградата на Института по царевицата Кнежа на първия етаж - счетоводство срещу 6.00 лв. (пет лева) с ДДС, платими на касата на Институт по царевицата.

Стъпка за наддаване е 5% от началната тръжна цена.

До участие в търга се допускат всички участници, закупили тръжната документация, подали молба до Директора на Института по царевицата и заплатили депозит в размер на 10% от първоначалната тръжна цена (в размер на 13,40 /тринадесет лева 0,40 ст.) до 11.09.2014 г. платим в касата на Института по царевицата или по банков път на банкова сметка: BG46BPB179443195058201, BIC:BPBIBGSF.

Заповедта да се обяви по (национален ежедневник) (местен вестник), както и на сайта на Института по царевицата най - малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документация за участие. Краен срок за подаване на документацията за участие - 11.09.2014 г.,16:00 часа в Институт по царевицата, кабинет на сътрудника на директора.

Извлечение от заповедта да се обяви на информационното табло в Института по царевицата в 3 дневен срок от подписването и.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК. 

 

Линк към документа: Заповед